Dotace EU v KPiR - do kterého sloupce by měly být zahrnuty?

Webová Stránka

Ne všechny finanční prostředky, které podnikatel obdrží, jsou příjmem z provozu, a proto - ne všechny jsou zaúčtovány do knihy příjmů a výdajů (KPiR). Toto pravidlo platí mimo jiné pro dotace EU. Jak by se měly takto získané peníze evidovat? Jak je to s náklady vynaloženými v rámci obdržené podpory? Musíte do KPiR zahrnout dotace EU?

Vymezení příjmu podle zákona o DPPO

Úvahy o tom, zda peníze, které podnikatel obdrží v rámci podpory EU, jsou příjmem, by měly začít u definice příjmu. Podle Čl. 11 sec. 1 zákona o daních z příjmů fyzických osob (PDZ) příjmy zahrnují všechny peníze, peněžní hodnoty, hodnotu přijatých naturálních plnění a jiná bezplatná plnění, která jsou poplatníkovi přijata nebo dána k dispozici. Mezi takové výhody patří také granty, dotace a další podobné výhody.

Na dotace se však obvykle vztahuje některá z výjimek obsažených v Čl. 21 sec. 1 výše uvedeného právního aktu. Absence takového osvobození přijaté podpory by znamenala, že část prostředků určených na financování konkrétního účelu by byla vynaložena jiným způsobem - na krytí závazků vůči finančnímu úřadu (daň z příjmu). To by zase bylo v rozporu se záměrem institucí financovat programy pomoci, což koneckonců není podpora státního rozpočtu.

Proto jsou dotace EU do KPiR zahrnuty jen zřídka, protože podnikatelé tak nemají povinnost.

Nákupy za prostředky získané z grantu

Dotace mohou být použity na různé účely, například na pořízení dlouhodobého a nehmotného majetku nebo na úhradu jiných nákladů. Na každou z těchto dvou alokací fondů EU se vztahují různá ustanovení zákona. Podle Čl. 23 odst. 1, 45 zákona o DPPO, odpisy do spotřeby dlouhodobého majetku a nehmotného majetku provedené podle zásad uvedených v ustanoveních o odpisování z hodnoty, které byly poplatníkovi vráceny v jakékoli formě nejsou považovány za daňově uznatelné náklady. Výše uvedené znamená, že výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, financované z dotace např. ve výši 60 %, budou způsobilé pro daňově uznatelné výdaje ve formě odpisů pouze z částky financované poplatníkem (tzn. ze 40 % nákladů v tomto příkladu).

Ostatní výdaje financované z fondů EU jsou zpravidla plně vyloučeny z výpočtu daňových nákladů. Výdaje a náklady přímo financované z příjmů (výnosů) uvedených v článku o osvobození příjmů (čl. 21 odst. 1 body 46.47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136, 137). Obecně platí, že výdaje na nákup dlouhodobého majetku, např. na mzdy, nákup služeb apod., v části, která byla financována dotacemi osvobozenými od daně, nejsou daňově uznatelnými náklady.

Zvláštním typem podpory je dotace pro nezaměstnané na zahájení podnikání poskytovaná z Fondu práce. V tomto případě platí odlišná pravidla pro vypořádání nákupů uskutečněných za peníze získané v rámci podpory. Podle Čl. 21 sec. 1 bod 121 zákona o DPPO jsou jednorázové finanční prostředky poskytnuté nezaměstnané osobě na zahájení podnikání osvobozeny od daně z příjmů. Mezi ustanoveními, na která se vztahuje vyloučení výdajů z daňově uznatelných nákladů (§ 23 odst. 1, bod 56), však žádný čl. 21 sec. 1 bod 121. To znamená, že do daňově uznatelných nákladů lze zahrnout nákupy z jednorázových prostředků přidělených nezaměstnané osobě na zahájení podnikání, určených k financování např. vybavení (nepředstavujícího dlouhodobý majetek). Na druhou stranu, pokud nezaměstnaný financuje dlouhodobý majetek nebo nehmotný majetek z prostředků pomoci, pak odpisy tohoto majetku v části pokryté dotací nebudou zahrnuty do daňových nákladů.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Dotace EU v KPiR - záznam

Dotace EU v KPiR jsou volitelné a výdaje financované z fondů EU nejsou daňově uznatelnými náklady, proto se neuvádějí např. ve sloupci 13 KPiR (ostatní náklady) nebo sloupci 10 (nákup zboží a materiálu). Někteří podnikatelé takové nákupy vůbec neúčtují a vedou samostatnou dokumentaci potřebnou pro účely související s vyúčtováním přijaté podpory.

Jinou praxí je vykazovat takové výdaje ve sloupci 15 KPiR, který se používá k zadávání jiných ekonomických záležitostí kromě těch, které jsou uvedeny ve sloupcích 1-14. Na druhou stranu ve sloupci 17 může poplatník uvést komentář k obsahu záznamů v bodech 2-16, např. „nákup financovaný dotací“.