Sankce za nepodání prohlášení včas

Servis

Stává se, že poplatník, jednoduše nepřítomně, nepodá přiznání finančnímu úřadu nebo tak učiní po termínu. Bohužel taková situace může podnikatele vystavit různým typům sankcí. Za prodlení s podáním přiznání finančnímu úřadu může být odpovědnému poplatníkovi uložena pokuta, tedy penále. Přečtěte si a zjistěte, jaké jsou sankce za nepodání přiznání včas!

Povinností lidí, kteří podnikají, je vypočítat a zaplatit splatné daně, a tedy podat příslušná přiznání. Podle Fiskálního trestního zákoníku se poplatníkovi, který nesdělí příslušnému úřadu předmět nebo základ daně nebo nepodá přiznání a vystaví daň úbytku, pokuta. Tato problematika se vztahuje i na osoby, které nepodaly přiznání včas (§ 56 odst. 4). Zjištění výše uvedených situací prokazuje fiskální delikt.

Trestní mandát

Nejjednodušší formou ukládání pokut poplatníkům je pokuta udělovaná finančními úřady za spáchané přestupky, které jsou daňovými přestupky. Podmínkou vydání je však naprostá jistota zakázaného jednání poplatníka a to, že není třeba ukládat přísnější sankce.

Výše uvedený zákoník upravuje páchání zakázaných činů jak úmyslně, tak neúmyslně. Úmyslné zavinění je, když se pachatel chystá spáchat zakázaný čin. V opačném případě - nedopatřením, k úmyslu nedojde a poplatník se jej dopustí v důsledku nedodržení za daných okolností požadované opatrnosti, přestože možnost spáchání tohoto jednání předvídal nebo předvídal.

Zdá se však, že finanční úřady často přehlížejí podmínky nepozornosti. Na druhou stranu poplatníci, aby se vyhnuli sporu před trestním soudem, platí uložené pokuty.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Aktivní smutek

Existuje však způsob, jak se vyhnout uložení penále za daňový delikt podáním tzv. poplatníka. aktivní lítost. Jde o písemné upozornění na zakázané jednání. Podmínkou uznání institutu aktivní lítosti za ospravedlnitelný je stav, kdy ještě nebylo zahájeno řízení o nepodání prohlášení. Nepostihování v tomto případě vyplývá z ustanovení zákona, nikoli z uvážení daňových úředníků.

Aktivní lítost upravuje čl. 16 odst. 1 občanského soudního řádu - Nepostihuje se pachatel, který po spáchání zakázaného činu vyrozumí orgán určený k jeho trestnímu stíhání s uvedením relevantních okolností tohoto činu, zejména osoby spolupracující na jeho spáchání. za fiskální delikt nebo fiskální delikt.

Ustanovení § 1 se použije pouze tehdy, bude-li ve lhůtě stanovené oprávněným orgánem přípravného řízení veškerá splatná veřejnoprávní pohledávka snížená o spáchaný zakázaný čin zcela uhrazena. Pokud zakázaný úkon nespočívá ve snížení této částky a propadnutí věcí je povinné, měl by pachatel tyto věci odevzdat a v případě neschopnosti je odevzdat zaplatit jejich peněžní ekvivalent. Neexistuje žádná povinnost platit jejich peněžní ekvivalent, pokud se propadnutí týká věcí uvedených v článku 1. 29 bod 4.

Podle § 3, lze-li složité věci podléhající propadnutí rychle zničit nebo zkazit, jejich skladování by bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo nadměrnými obtížemi nebo by podstatně snížilo jejich hodnotu, ukládá orgán přípravného řízení pachateli povinnost zaplatit jejich ekvivalent v penězích, pokud se propadnutí netýká věcí uvedených v čl. 29 bod 4.

Oznámení by mělo být podáno písemně nebo zasláno ústně do protokolu. Bude považováno za neúčinné, pokud jej poplatník předloží:

  1. v době, kdy orgán činný v trestním řízení již měl jasně doloženou informaci o daňovém deliktu nebo o daňovém deliktu;
  2. po zahájení úřední činnosti orgánem činným v trestním řízení, zejména pátrací, ověřovací činnost nebo kontrola směřující k odhalení daňového deliktu nebo daňového deliktu, pokud tato činnost nezakládá důvod k zahájení řízení o tomto zakázaném jednání.

Ustanovení § 1 se však nevztahuje na pachatele, který:

  1. řídil provedení odhaleného zakázaného činu;
  2. využil závislosti jiné osoby na sobě a nařídil jí, aby provedla odhalený zakázaný čin;
  3. zorganizoval skupinu nebo sdružení za účelem spáchání daňového trestného činu nebo takové sdružení nebo sdružení řídil, pokud oznámení podle § 1 nebylo učiněno se všemi členy skupiny nebo sdružení;
  4. přiměl jinou osobu ke spáchání fiskálního deliktu nebo fiskálního deliktu, aby proti ní zahájil trestní stíhání pro toto zakázané jednání.

Výše pokuty

Pokutu lze uložit v rozmezí od desetiny do dvacetinásobku minimální mzdy, pokud zákoník nestanoví jinak. Na druhé straně sankčním oznámením lze uložit pokutu v mezích nejvýše dvojnásobku minimální mzdy.