Vývoz zboží za účasti zprostředkovatele a 0% sazbou DPH

Služební Poplatek

Rozvíjející se evropský a světový trh nabízí nové příležitosti i pro polské subjekty. Rozvoj služeb ve světě otevřel nové dveře také polským podnikatelům zprostředkovávajícím export zboží. A zde je otázka, jaká sazba DPH by měla být zdaněna u tohoto typu služeb doprovázejících vývoz zboží?

Vývoz zboží

Vývozem zboží se rozumí vývoz zboží z území země mimo území Evropské unie, potvrzený celním úřadem a specifikovaný v celních předpisech, je-li vývoz uskutečněn:

 1. dodavatelem nebo jeho jménem, ​​popř

 2. kupující usazený mimo území tuzemska nebo na jeho účet, s výjimkou zboží, které kupující sám vyváží za účelem vybavení nebo zásobování rekreačních plavidel a turistických letadel nebo jiných dopravních prostředků pro soukromé účely.

Daňová povinnost při vývozu zboží

Při dodání zboží vzniká povinnost zdanit vývoz zboží DPH. Pokud byla před dodáním přijata záloha, vzniká daňová povinnost dnem přijetí.

Základ daně při vývozu zboží

Podle Čl. Základem daně při vývozu zboží je v § 29a odst. 1 zákona o DPH to, co tvoří platbu, nevyjímaje přijaté dotace, subvence a jiné přirážky, které mají přímý vliv na cenu vyváženého zboží, tj. daně, cla, poplatky a další poplatky obdobného charakteru, s výjimkou výše daně a vícenákladů, jako jsou: provize, balné, náklady na dopravu a pojištění, účtované dodavatelem nebo poskytovatelem služeb od kupujícího nebo příjemce služby.

Dále má poplatník právo snížit základ daně o částky poskytnutých slev, slev a jiných slev, jakož i o částky vrácených plateb před dodáním, dotací, dotací a jiných přirážek. Plátce daně má také právo na snížení základu daně v případě vrácení zboží protistranou.

Zprostředkovatelské služby se nejčastěji týkají nepřímého exportu

Sazba DPH 0 % pro nepřímý vývoz se uplatní v případě, kdy má vývozce zboží příslušný celní doklad (získaný od celního úřadu), který potvrdí, že zboží bylo procleno. Kromě toho musí mít vývozce výše uvedený celní doklad do data podání prohlášení za měsíc nebo čtvrtletí, ve kterém bylo zboží vyvezeno.

Pokud vývozce doklad před datem podání přiznání neobdrží, pak tento prodej v evidenci DPH vůbec neoznačí a čeká na doklad. Pokud obdrží potvrzení o proclení ve druhém zúčtovacím období, může v přiznání k DPH za toto druhé období použít sazbu 0 %, pokud však ani poté výše uvedený doklad neobdrží, je povinen uplatnit tuzemskou sazbu DPH. .

V situaci, kdy vývozce obdržel doklad po výše uvedených dvou lhůtách opravňujících k uplatnění 0% sazby na vývoz, má prodávající právo opravit tuzemskou DPH v přiznání v aktuálním období, kterou musel předtím doplnit a je povinna u exportovaného zboží uplatnit 0% sazbu DPH. Jakou sazbu DPH však budou muset zúčastněné subjekty poskytující služby spojené s vývozem zboží uplatňovat?

Zprostředkovatelské služby při vývozu zboží

Podle Čl. 83 sec. 1 bod 19 zákona o DPH se sazba daně 0 % vztahuje na služby spočívající v provádění činností přímo souvisejících s organizací vývozu zboží, zejména vystavování přepravních dokladů, náložných listů a vyřizování celních formalit.

Navíc, jak naznačil zákonodárce v čl. 83 sec. 1 bod 21 zákona o DPH se sazba daně 0 % vztahuje i na služby související přímo s vývozem zboží:

 1. u vyváženého zboží spočívající v jeho zabalení, přepravě na místa vzniku hromadných zásilek, skladování, překládce, vážení, kontrole a dozoru nad bezpečností přepravy,

 2. poskytované na základě zprostředkovatelské, zprostředkovatelské, provizní a zprostředkovatelské smlouvy týkající se vyváženého zboží.

Je třeba dodat, že sazba daně 0 % se vztahuje na činnosti uvedené mj. ve výše uvedeném bodě 21. v případě vedení dokumentace poplatníkem, z níž jednoznačně vyplývá, že tyto činnosti byly vykonávány za podmínek uvedených v tomto ustanovení.

Zprostředkovatelské služby při vývozu zboží a sazba 0 % na příkladu judikatury

Polish, aktivní plátce DPH, provozuje činnost spočívající ve zprostředkování vývozu zboží do USA. Poplatník uzavřel smlouvu o zprostředkování prodeje zboží pro amerického dodavatele s polskou exportní společností. Předmětem smlouvy jsou následující činnosti:

Příklad 1

 1. analýza obchodních nabídek různých výrobců,

 2. sledování a vytváření objednávek,

 3. vyjednávání cen, dohled nad logistickými činnostmi,

 4. stanovení pomocných a hromadných etiket a termínů dodání,

 5. objednání vhodných kontejnerů,

 6. stanovení sazeb námořní dopravy pro aktuální měsíc,

 7. osobní dohled nad nakládkou zboží,

 8. zasílání faktur, specifikací a požadovaných certifikátů příjemci v USA,

a také činnosti informování o všech změnách, které mohou ovlivnit proces prodeje.

Americká společnost provede platby za nakoupené zboží formou bankovních převodů přímo na účet exportéra v Polsku, který zase platí za zprostředkování poplatníka při daném vývozu zboží. Dále má plátce daně objednávku zboží, fakturu, specifikaci, certifikát (vývozce) potvrzující nákup zboží od polského dodavatele zahraničním příjemcem, exportní spediční příkaz, kopii nákladního listu.

Pro uplatnění 0% sazby daně na služby přímo související s vývozem zboží musí být splněny výše uvedené podmínky dle čl. 83 sec. 1 bod 21 zákona o DPH.

Zároveň je třeba uvést, že uplatnění 0% sazby daně na základě výše uvedeného ustanovení, ukládá poplatníkovi vést dokumentaci, z níž jednoznačně vyplývá, že tyto činnosti byly vykonávány v souladu s podmínkami stanovenými v tomto ustanovení.

Je třeba upozornit, že zákonodárce nestanovil žádný katalog dokladů, které musí poplatník mít, proto je klíčové, aby doklady v něm uvedené jednoznačně potvrzovaly, že tyto činnosti byly vykonávány za podmínek uvedených v tomto ustanovení.

Činnosti prezentované plátcem daně souvisí s vývozem zboží a jsou poskytovány na základě smlouvy o obchodním zastoupení. Polský plátce daně, který je zprostředkovatelem vývozu zboží, bude mít právo uplatnit 0% sazbu daně podle čl. 83 sec. 1 bod 21 písm. b) zákona o DPH.

To potvrzuje i pozice ředitele Daňové komory v Bydhošti obsažená v individuálním rozsudku ze dne 4. června 2012. s referenčním číslem ITPP2 / 443-407 / 12 / RS.

Příklad 2

Polský plátce DPH provozuje podnikatelskou činnost spočívající ve zprostředkování exportního prodeje na území Ruska a Ukrajiny na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené s polským dodavatelem. Předmětem této smlouvy je pořízení příjemců jeho zboží pro tuzemského dodavatele na území Ruska a Ukrajiny. Polský makléř dostává odměnu za dané služby spojené s exportem poté, co exportér odešle zboží přímo příjemci do USA.

Platby za nakoupené zboží provádí zahraniční společnost formou bankovních převodů přímo na účet vývozce v Polsku. Polský makléř vystaví za zprostředkovatelské služby poskytnuté tuzemskému vývozci fakturu s DPH s 23% sazbou, na jejímž základě obdrží platbu. Polský makléř má doklad potvrzující transakci, tedy fotokopii potvrzení o vývozu MRN.

Předmětem zakázky jsou níže podrobně představené činnosti provádění průzkumu potřeb tuzemského dodavatele, získávání zadávacích materiálů pro něj a dále propagace firmy tuzemského dodavatele na území Ruska a Ukrajiny.

Činnosti související s rekognoskací potřeb tuzemského dodavatele a pořízením zadávacích materiálů pro něj a propagací firmy tuzemského dodavatele v Rusku a na Ukrajině nelze považovat za služby přímo související s exportem, neboť výše uvedené činnosti jsou obecné povahy, nesouvisejí s konkrétní vývozní dodávkou. Na tyto služby se proto nebude vztahovat zvýhodněná 0% sazba daně a budou podléhat zdanění 23% sazbou daně ze zboží a služeb.

Na druhou stranu činnosti prováděné polským makléřem zahrnují:

 1. poskytování vhodného obchodního poradenství tuzemskému dodavateli, pomoc ve fázích akvizice, příprava nabídek, vyjednávání smluv a jejich realizace,

 2. vedení předběžných jednání se zahraničním příjemcem jménem tuzemského dodavatele,

 3. ujednání o podstatných podmínkách smlouvy a účast na podpisu smlouvy,

 4. zastupování zájmů tuzemského dodavatele při plnění smlouvy,

 5. organizování dopravy zboží zahraničnímu dodavateli vyhledáváním přepravních společností, dohodnutých cen a dodacích termínů,

 6. informování o jakýchkoli změnách, které mohou ovlivnit proces prodeje.

- lze identifikovat jako přímo související s vývozem předmětného zboží, na které bude moci polský zprostředkovatel uplatnit 0% sazbu DPH. Kromě toho by měl mít poplatník příslušné doklady, tedy takové, ze kterých bude usouzeno, že výše uvedené činnosti byly prováděny v souladu s podmínkami uvedenými v analyzovaném opatření.

Kromě toho musí polský makléř uchovávat dokumentaci, ze které jasně vyplývá, že tyto činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v tomto ustanovení.

Dále je třeba uvést, že doklad ve formě fotokopie potvrzení o vývozu MRN bude dokladem, na jehož základě je možné uplatnit 0% sazbu DPH na služby související přímo s vývozem zboží, na které se vztahuje tento doklad, provedené na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se zhotovitelem.

Na závěr je třeba dodat, že výše zmíněné doklad potvrzující vývoz zboží (MRN) by se měl vztahovat ke konkrétní službě, kterou polský zprostředkovatel poskytl a která přímo souvisí s vývozem zboží, tj. doklad MRN by měl být přiřazen ke konkrétní faktuře, kterou polský zprostředkovatel vystaví svému zhotoviteli a která doloží služby zdaněné 0 % DPH.

To potvrzuje i postavení ředitele Daňové komory v Katovicích zahrnuté do individuálního výkladu ze dne 7. 5. 2014. s referenčním číslem IBPP4 / 443-54 / 14 / BP.