Proforma faktura a DPH – vše, co potřebujete vědět

Služební Poplatek

Předně proforma faktura není účetním dokladem, její vystavení tedy v souladu se zákonem o DPH nemá žádné důsledky pro DPH. Proto nevzniká povinnost platit daň uvedenou v tomto dokladu a nepředstavuje pro dodavatele základ pro odpočet DPH. Takové vysvětlení bylo zveřejněno na webu ministerstva financí kvůli všudypřítomným pochybnostem kolem vykazování splatné daně na pro-formu.

Proforma faktura v kontextu předpisů

V důsledku novely nařízení o vystavování faktur byly aktualizovány požadavky na náležitosti, které by tyto doklady měly obsahovat. Od 1. ledna 2013 odpadá povinnost umístit štítek „DPH faktura“. Cílem novely bylo implementovat směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty s ohledem na pravidla fakturace.

Vzhledem k zavedeným změnám vznikly pochybnosti, zda bude s proforma fakturou zacházeno stejně jako s fakturou, která je základem pro vykázání DPH splatné z prodeje? Daňoví poplatníci se obávali, že příliš horlivé finanční úřady mohou požadovat zaplacení daně dvakrát, jednou proforma a podruhé - v době vystavení faktury dokládající přijatou zálohu nebo prodej. Byly zde také připomínky k odstranění některých prvků, které jsou v případě faktur nezbytné, např. čísla NIP nebo specifikace DPH.

Ministr financí na proforma faktuře

Vysvětlení Ministerstva financí vyvrací veškeré výkladové pochybnosti v této věci. Proforma faktura podle stanoviska ministerstva není účetním dokladem a účelem jejího vystavení může být např. potvrzení podání nabídky nebo přijetí příkazu k provedení. Není však základem pro zúčtování DPH splatné u vystavovatele. Příjemce takového dokladu rovněž nemá nárok na odpočet DPH za nákup na jeho základě.

Proforma faktura - vysvětlení

„Vzhledem ke vznikajícím pochybnostem ohledně vlivů daně na zboží a služby, k vystavování dokladů označovaných jako zálohové faktury, které se objevily po nabytí účinnosti novely ustanovení o fakturaci dne 1. ledna 2013, Ministerstvo financí informuje:

Podle Čl. 106 sekund 1 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb (Sbírka zákonů z roku 2011, č. 177, pol. 1054, ve znění pozdějších předpisů), dále jen "zákon o DPH", plátci daně uvedení v čl. 15 tohoto zákona, jsou povinni vystavit fakturu, ve které bude zejména uvedeno, že prodej byl uskutečněn. Podle čl. 106 sekund 3 zákona o DPH je povinnost doložit fakturou některé přijaté pohledávky před propuštěním zboží nebo poskytnutím služby.

Podrobná pravidla pro vystavování faktur, včetně rozsahu a druhu údajů obsažených na faktuře a termínů jejich vystavení, upravuje nařízení ministra financí ze dne 28. března 2011 o vracení daní některým poplatníkům, vystavování faktur, jejich skladování a seznam zboží a služeb, na které se nevztahují osvobození od daně zboží a služeb (Sbírka zákonů č. 68, pol. 360 a 2012, pol. 1428), dále jen „fakturační předpis“.

Od 1. 1. 2013 v důsledku novely fakturačního předpisu (viz nařízení ministra financí ze dne 11. 12. 2012, kterým se mění nařízení o vracení daně některým plátcům daně, vystavování faktur, jejich uchovávání a seznamu zboží a služeb, na které se nevztahují) osvobození od DPH - Sbírka zákonů, položka 1428), byla zrušena povinnost označovat faktury slovy „DPH faktura“. Dokument obsahující údaje požadované na základě výše uvedeného předpisu o fakturách, ale již nemusí obsahovat označení „DPH faktura“. Předpisy platné od 1. ledna 2013 nevyžadují, aby tento doklad obsahoval slovo „Faktura“. Výše uvedené změny byly zavedeny za účelem implementace směrnice Rady 2010/45 / EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112 / ES o společném systému daně z přidané hodnoty s ohledem na ustanovení o fakturaci (Sbírka zákonů UE L 189 ze dne 22. července 2010, str. 1).

Výše uvedená ustanovení o dani ze zboží a služeb neupravují vystavování dokladů označovaných jako proforma faktury za účelem doložení činností podléhajících zdanění touto daní.

Doklad zvaný proforma faktura není účetním dokladem. Jedná se o dokument vystavený v obchodním styku a jeho účelem může být např. potvrzení podání nabídky nebo přijetí příkazu k provedení. Zřetelné označení tohoto dokladu slovy proforma znamená, že mu nelze přiřadit hodnotu faktury ve smyslu předpisů o DPH, neboť subjekt, který takový doklad vystavuje, jasně uvádí, že se o fakturu nejedná. Vystavení tohoto dokladu proto nemá žádné dopady na DPH, tj. povinnost uhradit daň uvedenou v tomto dokladu, a nepředstavuje pro dodavatele podklad pro odpočet DPH uvedené v tomto dokladu. Vystavení takového dokladu nezbavuje plátce daně povinnosti vystavit fakturu dokládající dodání zboží nebo poskytnutí služby nebo přijetí celé nebo části dlužné částky před dodáním nebo poskytnutím služby (zpravidla do 7 dnů provádění těchto činností - viz § 9 a 10 fakturačního předpisu) .

Po nabytí účinnosti dnem 1. ledna 2013 provedené změny výše uvedeného Nařízení ministra financí ze dne 11. prosince 2012 se věcný přístup k dokumentům označovaným jako zálohové faktury nezměnil. Neopodstatněný je zejména postoj některých autorů, že vystavení takového dokladu (například k potvrzení přijetí objednávky), obsahuje-li všechny údaje požadované pro faktury (včetně výše daně), má za následek povinnost zaplatit uvedenou daň finančnímu úřadu dne podle čl. 108 zákona o DPH."

Takže zatím proforma faktura

S proforma fakturou by se proto mělo zacházet jako dříve – pouze jako obchodní doklad, nikoli účetní doklad. Nehrozí tedy, že pokud podnikatel vystaví proforma fakturu, bude povinen na jejím základě prokázat a odvést finančnímu úřadu DPH.