Faktura s DPH - náležitosti a datum vystavení

Služební Poplatek

Faktura s DPH je doklad potvrzující transakci prodeje a nákupu. Společnost, která je plátcem DPH, je povinna jej vydat v situaci, kdy druhou stranou transakce je jiná společnost. Je nezbytné, aby byl vystaven ve dvou vyhotoveních. Může být připraven v papírové nebo elektronické podobě. Přečtěte si článek a zjistěte, kdy by měla být vystavena faktura s DPH a jaké náležitosti by měla obsahovat!

Co by měl obsahovat správně vyhotovený daňový doklad?

Údaje obsažené ve faktuře nejsou náhodné, neboť jsou upraveny v čl. odstavec 106e. 1 zákona o DPH. V souladu s platnými předpisy by správně vystavená faktura s DPH měla obsahovat tyto prvky:

 • datum vydání;

 • pořadové číslo uvedené v jedné nebo více sériích, které bude identifikovat fakturu;

 • jméno a příjmení nebo jména plátce daně a kupujícího zboží nebo služby a jejich adresy;

 • daňová identifikační čísla, a to jak pro prodávající, tak pro kupující zboží nebo služeb;

 • datum dodání nebo dokončení dodávky zboží nebo provedení služby nebo datum přijetí platby, je-li takové datum uvedeno a liší se od data vystavení faktury;

 • název (typ) zboží nebo služeb;

 • míra a množství (počet) dodaného zboží nebo rozsah poskytovaných služeb;

 • čistá jednotková cena;

 • výši případných cenových slev nebo slev,

 • čistá hodnota prodeje;

 • Sazba daně;

 • součet čisté prodejní hodnoty v členění na tržby podléhající jednotlivým sazbám daně a tržby osvobozené od daně;

 • výše daně ze součtu čisté prodejní hodnoty v členění na částky vztahující se k jednotlivým sazbám daně;

 • celková pohledávka;

Faktura s DPH a datum vystavení

Faktura s DPH by měla být vystavena zpravidla do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo dodáno zboží nebo poskytnuta služba. Termín také zahrnuje:

 • zálohové faktury dokládající přijetí části nebo celé platby,

 • vystavení faktury na žádost fyzické osoby, která neprovozuje podnikatelskou činnost, pokud ji nahlásí do konce měsíce, ve kterém byl obchod uzavřen. Při pozdějším podání přihlášky - faktura musí být vystavena do 15 dnů od podání žádosti. V situaci, kdy se fyzická osoba nahlásí podnikateli po 3 měsících od konce měsíce, ve kterém došlo ke koupi, není prodávající povinen vystavit fakturu. Může tak však učinit dobrovolně.

Faktury mohou být vystaveny i před dodáním zboží nebo poskytnutím služby a před přijetím platby zcela nebo zčásti, ne však dříve než 30 dní předem.

Příklad 1

Pan Józef provozuje sklad stavebního materiálu. 19. března 2021 prodal paletu dlažebních kostek. Do jakého data má pan Józef vystavit prodejní fakturu?

V tomto případě by v souladu s obecným pravidlem měla být prodejní faktura s DPH vystavena do 15. dubna 2021.

Zákonodárce vymezil výjimky z obecného pravidla. Podle Čl. 106i odstavec. 3 zákona o DPH je možné vystavit fakturu i v jiném termínu, nejpozději však:

 • 30. den ode dne poskytnutí služby - u stavebních nebo stavebně montážních služeb;

 • 60. den od data vydání zboží - pro dodání tištěných knih (KN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 a 4903 00 00) - kromě map a letáků - a tištěných novin, časopisů a časopisů ( CN 4902), s výjimkou dodání zboží uvedeného v článku 1. 7a odstavec. 1 a 2, učiněné plátci daně usnadňující dodání zboží a tímto plátcem; pokud však smlouva stanoví vypořádání vratek za publikace, bude faktura vystavena nejpozději 120. den od prvního dne dodání zboží;

 • 90. den ode dne výkonu činnosti - činnosti spočívající v tisku knih (KN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 a 4903 00 00) - kromě map a letáků - a novin, časopisů a časopisů (CN 4902 ), s výjimkou služeb, na které se vztahuje čl. 28B, což jsou dovoz služeb;

 • 7. den ode dne vrácení obalu uvedeného ve smlouvě - pokud kupující nevrátí vratný obal krytý zálohou, ale nebude-li ve smlouvě uvedeno datum vrácení obalu, bude faktura vystavena nejpozději než 60 dnů od data uvolnění obalu;

 • po uplynutí platební lhůty - v případě:

  • dodávky elektřiny, vytápění nebo chlazení a rozvodného plynu;

  • poskytování telekomunikačních a radiokomunikačních služeb uvedených v položce 24-37, 50 a 51 přílohy č. 3 k zákonu o DPH, pronájem, pacht, leasing nebo služby obdobné povahy, služby osobní ochrany a ostrahy, dozor a skladování majetku, stálé právní a kancelářské služby, rozvod elektřiny, tepla nebo chlazení a vedení plynu;

  • s výjimkou služeb, na které se vztahuje čl. 28b zákona.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez závazků!

Faktura s DPH a povinnost ji vystavit

Podle Čl. 106b odstavec. 1 zákona o DPH je podnikatel povinen vystavit fakturu ohledně:

 1. Prodej, dodání zboží a poskytnutí služeb jím uskutečněné jinému plátci daně, daně z přidané hodnoty nebo daně obdobné povahy nebo právnické osobě nepovinné k dani;

 2. Prodej zboží na dálku v rámci Společenství, pokud plátce nevyužije zvláštní režim uvedený v kapitole XII v kapitole 6a zákona o DPH (postup EU pro některá dodání zboží a poskytnutí některých služeb, tzv. DPH OSS);

 3. intrakomunitární dodání zboží (WDT) jinému subjektu než v bodě 1;

 4. Přijetí celé platby nebo její části před provedením činností uvedených v bodech 1 a 2, s výjimkou případů, kdy se platba týká intrakomunitárních dodání zboží nebo činností, u kterých vzniká daňová povinnost v důsledku vystavení faktury za např. poskytování telekomunikačních služeb, pronájem, nájem (§ 19a odst. 5 bod 4).