Reverse charge – jak zaúčtovat dobropis?

Služební Poplatek

V souvislosti se zavedením od roku 2017 přenesení daňové povinnosti při prodeji stavebních služeb byl také rozšířen katalog plnění, u kterých kupující zúčtuje DPH při nákupu zboží. Zároveň je třeba zdůraznit, že to může mít za následek i častější vystavování opravných faktur v případě chyb či vratek u tohoto typu transakcí. Proto stojí za zvážení, jak vyúčtovat opravné faktury s anotací „reverse charge“.

Změny v katalogu zboží a služeb podléhajících přenesení daňové povinnosti

Katalog přenesení daňové povinnosti zahrnuje zboží a služby uvedené v přílohách zákona o DPH č. 11 a 14. V případě stavebních služeb se přenesení daňové povinnosti uplatní, pokud poskytovatel služby poskytuje tyto služby jako subdodavatel. V praxi to znamená, že subdodavatel je povinen vystavit hlavnímu dodavateli fakturu bez DPH. Tuto daň tedy nebude muset subdodavatel úřadu odvádět.

Pokud jde o katalog zboží podléhajícího přenesení daňové povinnosti, byl rozšířen o obchod se stříbrem, zlatem, platinou, výrobky z drahých kovů a také o zpracovatele. V případě zpracovatelů se zúčtování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti vztahuje na ekonomicky jednotné transakce se zpracovateli v hodnotě přesahující 20 000 PLN netto. Tuzemský reverse charge bude nahrazen povinným mechanismem dělené platby a přílohy 11 a 14 zákona o DPH budou zrušeny ve prospěch přílohy č. 15, o které se více dočtete v článku: Povinná dělená platba - od listopadu 2019? Jak se připravit?

Přenesení daňové povinnosti a opravná faktura vystavená z důvodu chyby

Někdy se stává, že v důsledku chyby (např. podhodnocení ceny) byla prodejní faktura vystavena chybně, a tím došlo k podhodnocení hodnoty transakce. Poté by měl podnikatel vystavit opravnou fakturu, navyšující hodnotu vyplývající z původní faktury. V této situaci, kdy obdržíte opravu faktury, která zvyšuje hodnotu původní faktury, byste však měli zvážit, kdy vznikne povinnost opravit základ daně. Vezměme si příklad.

Příklad 1

Aktivní plátce DPH obdržel fakturu v lednu 2018 s anotací "reverse charge" a zboží bylo v tomto měsíci dodáno. V důsledku zjištěné chyby, vyplývající z cenového podbízení v březnu 2018, byla v plusu vystavena opravná faktura, kterou v tomto období rovněž obdržel kupující.

Ve výsledné situaci není podhodnocení základu daně novou událostí. Způsobí tedy změnu základu daně v období vystavení původní faktury. V důsledku snížení základu daně by tedy měla být provedena oprava daně na výstupu za období, ve kterém byla vystavena původní faktura.

V souvislosti s opravou faktury s anotací „reverse charge“ bude kupující kromě vykázání vyšší daně na výstupu oprávněn zvýšit daň na vstupu a vykázat ji v zúčtování za období vystavení původní faktury. . Pokud byl základ daně nadhodnocen (faktura vystavena na příliš vysokou částku), a tak prodávající v důsledku chyby vystavil opravnou fakturu snižující základ daně v režimu přenesení daňové povinnosti, pak obdobně jako v plus opravná faktura, daňová povinnost vznikne v měsíci vystavení původní faktury.

Opravná faktura vystavená z důvodu vrácení zboží nebo reklamace a mechanismus reverse charge

Častěji se však opravy faktur týkají vrácení nebo reklamace zboží. V takovém případě by měla být vystavena opravná faktura, která sníží hodnotu vyplývající z původní faktury. Nejčastěji by měl prodejce opravit fakturu na nulu. Pokud budou obě faktury vystaveny ve stejném zúčtovacím období, nebude mít poplatník větší problémy se správným vyúčtováním obou faktur.

V případě zúčtování faktur metodou reverse charge (kdy je kupující povinen prokázat a zaplatit daň na výstupu a zároveň uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu) může nastat problém, za jaký měsíc by měla být zúčtována , byla-li oprava přijata v jiném zúčtovacím období. Použijme také příklad.

Příklad 2

Aktivní plátce DPH obdržel fakturu v lednu 2018 a v tomto měsíci došlo k dodání zboží, u kterého byl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. V březnu byly odhaleny skryté vady zboží a došlo k vrácení. Opravná faktura (v mínusu) byla vystavena v březnu a v tomto období ji kupující obdržel.

Jak již bylo uvedeno, z důvodu vystavení opravné faktury je rozhodující okamžik vyúčtování. V tomto případě je vrácení inzerovaného zboží novou okolností, a proto nebylo v době nákupu zboží předvídatelné. Opravná faktura týkající se reverse charge a dokládající vrácení zboží je tak zařazena do evidence za období, ve kterém byla přijata. Podle Čl. 86 sekund 2 bod 4 písm. b zákona o DPH v případě dodání zboží, u kterého je plátcem daně kupující, je výší daně na vstupu částka daně na výstupu. S odkazem na výše uvedený příklad by mělo dojít ke snížení daně na výstupu i základu daně v březnu. Dojde-li tedy ke snížení daně na výstupu v měsíci obdržení opravné faktury kupujícím, mělo by ve stejném měsíci dojít i ke snížení daně na vstupu.

Shrneme-li to, pro správné definování okamžiku zápisu opravné faktury vystavené za zboží podléhající přenesení daňové povinnosti do evidence by měl být stanoven důvod jejího vystavení. Faktury opravující vrácení zboží (reklamace) budou řešeny jinak než faktury vystavené v důsledku chyby.