Dovoz služeb ze zemí Evropské unie – jak uhradit fakturu?

Služební Poplatek

Podnikatelé nakupující služby od dodavatele z jiného členského státu jsou povinni nakoupené služby účtovat jako dovoz služeb do EU. Jak vypořádat dovoz služeb ze zemí Evropské unie? Odpověď v článku!

Registrace k DPH-EU a dovoz služeb ze zemí Evropské unie

Podnikatelé, kteří uskutečňují zahraniční plnění, jsou povinni před uskutečněním zahraničního plnění podat přihlášku k DPH-EU. Registrace se provádí na formuláři DPH-R, který se předkládá příslušnému finančnímu úřadu podle místa bydliště (u fyzických osob) nebo místa podnikání (u osob, které nejsou fyzickou osobou). Musíte se zaregistrovat, když poplatník provádí:

 • intrakomunitární pořízení zboží;
 • intrakomunitární dodání zboží;
 • dovoz služeb, kde místem plnění je země kupujícího;
 • poskytování služeb dodavatelům z EU, kde místem poskytnutí služby je země podnikání nebo bydliště kupujícího jiná než Polsko;
 • intrakomunitární transakce a pohyb zboží v režimu call-off sklad.

Dovoz služeb ze zemí Evropské unie - definice

Podle Čl. 2 bod 9 zákona o DPH dochází k dovozu služeb ze zemí Evropské unie, pokud zahraniční podnikatel se sídlem ve státě Evropské unie je plátcem přidané hodnoty a poskytuje služby polskému kupujícímu. Polský podnikatel má tedy daňovou povinnost za poskytnutou službu podle čl. 17 sec. 1 bod 4 zákona o DPH. Měli byste vědět, že v případě importu služeb, art. 28b nemusí podnikatelé předkládat finančnímu úřadu informace o DPH-EU.

Místo poskytování služby

Podle Čl. 28b zákona o DPH je místem poskytnutí služby (místem zdanění):

 • místo podnikání, jde-li o poskytování služeb poplatníkovi;
 • trvalé místo podnikání, pokud jsou služby poskytovány v trvalém místě podnikání, které je odlišné od místa podnikání;
 • místo bydliště nebo trvalého pobytu, jde-li o poplatníka, který nemá sídlo nebo trvalé místo podnikání;
 • místo usazení poskytovatele služby, v případě osob, které nejsou osobami povinnými k dani v souladu s čl. 28c.

Existují některé výjimky z výše uvedených podmínek pro služby:

 • související s nemovitostmi (místem poskytnutí služby je místo, kde se nemovitost nachází);
 • související s přepravou zboží a cestujících (podle obecných pravidel je místem poskytnutí služby místo, kde je služba poskytnuta);
 • restaurace a catering (místo poskytování služeb);
 • související se vstupem na kulturní, vzdělávací, zábavní apod. akce (místo konání akce).

Podle obecného pravidla je poplatník povinen uznat dovoz služeb dle výše uvedených podmínek. Obvykle zahraniční dodavatel předkládá fakturu v cizí měně a polský plátce daně je kromě uznání dovozu povinen přepočítat fakturované částky na polskou měnu příslušným směnným kurzem dle Polské národní banky (průměrný kurz kurz dané měny vyhlášený Polskou národní bankou v den předcházející dni vzniku daňové povinnosti).

Příklad 1

Zaměstnanec na služební cestě v Německu nešťastnou náhodou zatopil firemní notebook. Vedoucí podniku nabídl opravu na vlastní náklady. Zaměstnanec se proto přihlásil do firmy v Německu zabývající se opravou počítačů. Polský plátce daně bude mít povinnost vypořádat dovoz služeb a vypočítat daň, protože místem poskytnutí služby je místo sídla plátce.

Dovoz služeb ze zemí Evropské unie a daňová povinnost

Podle Čl. 19a zákona o DPH daňová povinnost podle obecného pravidla vzniká okamžikem:

 • dodání zboží nebo služeb;
 • provést platbu.

Daňová povinnost se v případě dovozu služeb řídí obecným pravidlem, stejně jako v případě tuzemských plnění. To znamená, že poplatník je povinen vypořádat dovoz služeb ze zemí Evropské unie k datu prodeje nebo k datu platby, podle toho, co nastane dříve. Měli byste také vědět, že pokud je platba částečná a byla provedena před poskytnutím služby, musíte uhradit splatnou DPH ve výši provedené platby a zbývající část v okamžiku poskytnutí služby (pokud ve zbývající hodnotě již platba neproběhla).

Příklad 2

Podnikatel si v Německu zakoupil online program, který využívá při svém podnikání. Platba byla provedena v srpnu, zatímco přístup k platformě a obdržení faktury v září.

Plátce daně je povinen uhradit fakturu v srpnu na základě DPH a uznat tak dovoz služeb podle čl. 28b, protože platba proběhla nejdříve - zatímco na základě PID v září, protože pak byla vystavena faktura za služby.

Příklad 3

Společnost, která má k 1. lednu 2021 častý kontakt se zahraničními subjekty, získala přístup k německé platformě pro účely školení zaměstnanců; životnost je jeden rok a končí 31.12.2021. Faktura za poskytnuté služby byla vystavena německým dodavatelem dne 15.1.2021 a zaplacena dne 20.1.2021. Poplatník je povinen vypořádat dovoz služeb k 31.12.2020, kdy došlo k poslednímu dni plnění služby (pokud byla platba provedena dříve, tak v den platby).

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Příklad 4.

Společnost získala přístup k německé platformě 1. ledna 2020 s platností do konce roku 2020. Plátce obdržel fakturu za služby dne 28.2.2020. Platba však byla provedena 1. března 2020. Podnik je povinen vypořádat dovoz služeb, čl. 28b dne 1. března 2020, protože tehdy vznikla daňová povinnost.

Osvobození od DPH a dovoz služeb ze zemí Evropské unie

Plátce daně osvobozený od DPH v případě nákupu služby na území EU je povinen vypořádat i dovoz služeb, čl. 28b, pokud došlo k intrakomunitárnímu nákupu služby. Zároveň je povinen účtovat DPH na své straně a odvádět ji finančnímu úřadu. Je třeba zdůraznit, že DPH zaplacená osobou bez DPH vyplývající z dovozu služeb může být zahrnuta do daňových nákladů v den platby.

Vzhledem k tomu, že plátce DPH nezasílá JPK_V7 finančnímu úřadu, je povinen vypořádat plnění v přiznání k DPH-9M nebo přiznání k DPH-8 do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba, resp. platba byla provedena v závislosti na tom, co bylo dříve.

Přiznání k DPH-9M se podává v případě:

 • plátci, kteří jsou subjektivně osvobozeni od DPH;
 • neprovedení registrace k DPH-EU na základě WNT zasláním přiznání k DPH-R finančnímu úřadu;
 • nákup služby v rámci EU nebo mimo EU, ke které je povinen odvést DPH.

Na druhou stranu se přiznání k DPH-8 podává v případě:

 • plátci, kteří jsou subjektivně osvobozeni od DPH;
 • provedení registrace k DPH-EU na základě WNT zasláním žádosti o DPH-R na finanční úřad;
 • transakce WNT;
 • nákup služby v rámci EU nebo mimo EU, ke které je povinen odvést DPH.

Import služeb ze zemí Evropské unie v systému wFirma.pl

V systému wFirma.pl pro zaúčtování faktury za dovoz služeb ze zemí Evropské unie přejděte na záložku NÁKLADY »ÚČETNICTVÍ» PŘIDAT »FAKTURU S DPH. V okně, které se otevře, musíte vyplnit základní údaje.Poté v poli TYP VÝDAJŮ vyberte JINÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBCHODNÍ ČINNOSTÍ a přejděte na podzáložku IMPORT ZE ZAHRANIČÍ A JINÉ POKROČILÉ a zaškrtněte políčko IMPORT SLUŽEB ČLÁNKU. 28B.

Poté na kartě ZÁKLADNÍ INFORMACE vyberte v poli příslušná data:

 • DATUM VYSTAVENÍ FAKTURY - musíte vybrat skutečné datum vystavení;
 • DATUM ÚČTOVÁNÍ PRO KPIR - je třeba vybrat skutečné datum vystavení;
 • DATUM ZÚČTOVÁNÍ DPH - je potřeba vybrat datum vzniku daňové povinnosti.

Zaúčtovaná faktura bude zanesena do evidence DPH tržeb a nákupů a do KPiR ve sloupci 13. „ostatní výdaje“.

Pokud byla použita jiná měna než polská, přejděte na záložku VÝDAJE »ÚČETNICTVÍ» PŘIDAT »FAKTURU S DPH. V otevřeném okně přejděte na podzáložku IMPORT Z ZAHRANIČNÍCH A JINÝCH POKROČILÝCH a v poli MĚNA vyberte příslušnou měnu.

Zaúčtovaná faktura bude zanesena do evidence DPH prodeje a nákupu a do KPiR ve sloupci 13. „ostatní výdaje“ v příslušné sazbě.

Zaúčtování faktury za dovoz služeb ze zemí Evropské unie plátcem daně osvobozeným od DPH v systému wFirma.pl

Pro zahrnutí výdaje dokládajícího dovoz služeb ze zemí Evropské unie v případě bez DPH přejděte na záložku VÝDAJE »ÚČETNICTVÍ» PŘIDAT »NÁKLADY. V okně, které se otevře, vyplňte základní údaje a v poli TYP VÝDAJŮ vyberte JINÉ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBCHODNÍ ČINNOSTÍ. Poté přejděte na podzáložku IMPORT Z ZAHRANIČÍ A DALŠÍ POKROČILÉ a vyberte možnost IMPORT VÝTVARNÝCH SLUŽEB. 28B a vyberte správnou sazbu DPH a zadejte částku z faktury.

Zaúčtovaná faktura bude zanesena do evidence DPH zahraničních transakcí a do polského registru daní ve sloupci 13. „ostatní výdaje“. Transakce by měla být uvedena na prohlášení VAT-9M nebo VAT-8 v závislosti na tom, zda byla v daném měsíci vykázána intrakomunitární daň.