Odpočet příspěvku na zdravotní pojištění od daně z příjmu

Služební Poplatek

Podle Čl. 27b zákona o daních z příjmů fyzických osob je odvod na zdravotní pojištění odečitatelný od daně z příjmů. To platí jak pro lidi provozující firmu, tak pro ty, kteří jsou zaměstnanci. V současné době činí odvod zdravotního pojištění 9 % z výpočtového základu, není však plně odpočitatelný. Z vyměřovacího základu je uznatelných pouze 7,75 % a zbylých 1,25 % neodpočítatelných od daně ani příjmů rovněž není daňově uznatelným nákladem. Pojďme si ověřit, jak by měli postupovat při odvodu zdravotního pojištění podnikatelé a zaměstnanci?

Odpočet odvodů na zdravotní pojištění zaměstnanci

V případě zaměstnanců - zaměstnanců hradí příspěvky plátce, např. zaměstnavatel, který jejich výši vykazuje v DPPO-11 převedené na zaměstnance. Tuto částku nese v plné výši zaměstnanec a bude sražena z jeho hrubé mzdy.

Výše pojistného vybraného plátcem uvedená v DPPO-11 je omezena na 7,75 % z vyměřovacího základu a je plně daňově uznatelná. Pro odečtení této částky by měla být zahrnuta do ročního daňového přiznání.

Ke stažení:

pdf
Odpočet odvodů na zdravotní pojištění v ročním daňovém přiznání - brožura KIS.pdf Popis: formulář pro ruční vyplnění

Odpočet pojistného na zdravotní pojištění podnikatelem

Osoby samostatně výdělečně činné si také mohou odečíst z daně z příjmu odvody na vlastní zdravotní pojištění ve výši 7,75 % výpočtového základu, pokud byly zaplaceny. Upozorňujeme, že z daně nelze odečíst žádný splatný, ale nezaplacený zdravotní příspěvek. Zbývající část pojistného, ​​jak je uvedeno výše, není odpočitatelná ani daňově uznatelná. Zdravotní odvody zaplacené za zaměstnance rovněž nepodléhají srážce, neboť je nefinancuje podnikatel, ale pouze jejich plátce, tedy jsou vybírány z odměny zaměstnance a odváděny do Sociální pojišťovny.

Odpočet pojistného na zdravotní pojištění od daně může provést jak podnikatel, který zúčtuje obecné podmínky, tak daňovou kartou, paušální daní a evidenčním paušálem. Nárok na odpočet jsou doklady potvrzující zaplacení pojistného na zdravotní pojištění v daném účetním roce.

Podnikatel, který si za sebe platí odvody na zdravotní pojištění, provádí srážky průběžně snížením zálohy na daň z příjmu v měsíci/čtvrtletí, ve kterém byly tyto odvody zaplaceny.

Pokud součet těchto příspěvků přesáhne výši daně za dané období, lze nesraženou část příspěvků odečíst v následujících účetních obdobích, nejpozději však do podání ročního daňového přiznání. Součet odečitatelných příspěvků za celý rok je navíc souhrnně uveden v ročním zúčtování daně. Pojistné na zdravotní pojištění lze odečíst z daní i z ostatních příjmů, a to nejen z podnikatelské činnosti, ale například i z pracovněprávního vztahu. Je to možné například tehdy, když podnik dosáhne ztráty nebo jeho příjmy jsou tak nízké, že výše daně z činnosti neumožňuje odečíst všechny příspěvky.

Příspěvky zaplacené v daném roce však nelze odečíst v roce následujícím, i když z důvodu nízké daně nebo ztráty nemohly být odečteny v roce platby. Nárok na odpočet pojistného na zdravotní pojištění se do dalších let nepřevádí.

Příklad 1

Pan Aleksander v roce 2019 dosáhl ztráty ze svého podnikání. Sociální příspěvky byly zúčtovány přímo do daňových nákladů, zdravotní odvody byly zahrnuty do výpočtu zálohy na daň z příjmů. Propadá pojistné ZUS zaplacené v roce 2019 z důvodu dosažené ztráty?

V situaci, kdy byly sociální příspěvky uznány přímo v daňových nákladech, nebude mít vznik ztráty za následek jejich ztrátu, protože tyto příspěvky získanou ztrátu zvýší. Ztrátu z minulých let bude moci pan Aleksander vyrovnat v následujících letech. Na druhou stranu srážka pojistného na zdravotní pojištění probíhá pouze v záloze na daň z příjmu a není tedy možné tyto pojistné na sociální zabezpečení uznat přímo do daňově uznatelných nákladů. Daňová ztráta tedy bude mít za následek ztrátu možnosti odpočtu zdravotních odvodů, protože o nich nelze v dalších letech účtovat. Vzhledem k tomu, že pojistné na zdravotní pojištění je odpočitatelné v roce, ve kterém bylo zaplaceno, a nikoli v roce, ke kterému se vztahuje, je možné odečíst dlužné pojistné. V situaci, kdy jsou příspěvky za minulé roky zúčtovány, jsou tedy odečitatelné v roce jejich skutečné úhrady. Příklad 2

V lednu 2020 pan Łukasz uhradil dlužné pojistné na zdravotní pojištění za září a říjen 2019. Může srážka pojistného na zdravotní pojištění proběhnout v roce 2020 nebo je pan Łukasz povinen započítat pojistné zaplacené v roce, ke kterému se vztahují? tj. v ročním daňovém přiznání za rok 2019?

Odpočet pojistného na zdravotní pojištění je možný v období, ve kterém byly tyto příspěvky skutečně zaplaceny, bez ohledu na období, ke kterému se vztahují. To znamená, že pan Łukasz může provést srážku nejdříve při výpočtu zálohy na daň z příjmu za leden 2020.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez závazků!

Odpočet zdravotního příspěvku v systému wfirma.pl

V systému wfirma.pl se srážka pojistného na zdravotní pojištění ve vygenerované zálohové dani provádí automaticky po vyúčtování formuláře ZUS DRA. Chcete-li to provést, přejděte na záložku: START »ZUS» PROHLÁŠENÍ O ZÚČTOVÁNÍ, v seznamu vyberte formulář ZUS DRA a z horní nabídky vyberte možnost VYPOŘÁDÁNÍ.

Díky tomu budou všechny odvody ZUS (sociální, zdravotní a fond práce) automaticky zahrnuty do příslušné evidence a výpočtů.

Více informací o rezervaci příspěvků ZUS v systému wfirma.pl naleznete v článku: Vkládání příspěvků ZUS