Jak vypořádat příjem nezletilého dítěte v ročním zúčtování daně?

Služební Poplatek

Osoby, jejichž děti (narozené nebo osvojené) dosahují v daném zdaňovacím období zdanitelných příjmů na území tuzemska, by je měly přičíst ke svým vlastním příjmům vykazovaným v ročním daňovém přiznání. Je to však možné za podmínky, že rodiče mají právo na dávky ze zdrojů příjmů dětí, jak je uvedeno v čl. 7 sec. 1 zákona o daních z příjmů fyzických osob. Jaké příjmy nezletilého dítěte lze zaúčtovat v ročním daňovém přiznání rodiče? Vysvětlujeme níže.

Příjem nezletilého dítěte - kdy je možné jej zaúčtovat do svědectví rodiče?

Povinnost připočítat příjem nezletilého k vlastnímu se nevztahuje na zákonné zástupce a pěstounské rodiny (v takové situaci se nejedná o vlastní ani osvojené dítě poručníka).

Ke stažení:

pdf
Zdanění příjmů nezletilých dětí - brožura KIS.pdf Popis: Zdanění% 20příjmy% C3% B3w% 20ma% C5% 82leté% 20děti% 20-% 20brožura% 20KIS

Stojí za zmínku, že toto právo neplatí pro všechny rodiče a v každé situaci. Z vypořádání příjmu nezletilého dítěte nemusí mít prospěch:

 • osoby zbavené rodičovské pravomoci soudem,

 • rodiče zbaveni správy jmění dítěte (např. v situaci, kdy opatrovnický soud pověří správou jmění nezletilého k tomu určeného opatrovníka).

Ve výše uvedených situacích by měl rodič nebo opatrovník podat za dítě samostatné daňové přiznání – PIT-37. Nezletilými jsou děti, které jsou mladší 18 let nebo nejsou vdané.

K příjmu rodičů se zpravidla připočítává tento příjem nezletilého dítěte:

 • důchodový příjem (kromě pozůstalostního důchodu),

 • příjmy z vlastnických práv,

 • příjem z peněžního kapitálu,

 • příjem z pronájmu v situaci, kdy mají rodiče nárok na dávky na tento účet,

 • jiný příjem.

Jak vykázat příjem nezletilého dítěte v ročním zúčtování rodičů?

Poručníci, kteří jsou povinni vypořádat příjmy dítěte mladšího 18 let, by měli ve lhůtě stanovené zákonem předložit vyplněný formulář daňového přiznání PIT-36 s přílohou PIT/M. Termín pro podání prohlášení PIT-36 je 30. dubna daného roku za rok předchozí. Za zmínku stojí, že i když rodiče pobírají příjmy pouze ze zaměstnaneckého poměru s příjmem nezletilého dítěte, vždy podávají prohlášení PIT-36. Stejně tak, když rodiče podnikají podléhající paušální nebo paušální dani - kromě prohlášení podaného na formuláři PIT-28, resp. , zobrazující příjem nezletilého dítěte. Příloha PIT/M předložená spolu s prohlášením PIT-36 poskytuje informace o příjmech nezletilých dětí, které podléhají společnému zdanění s příjmy rodičů ve zdaňovacím období. V přiznání PIT-36 se příjmy nezletilých dětí převádějí do části E.3. po vyplnění přílohy PIT / M.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

V příloze PIT / M by měla být podle potřeby vyplněna jedna z následujících částí:

 • část B.1. - má-li nárok na dávky z příjmu dítěte (dětí) pouze jeden z rodičů,

 • část B.2. - mají-li oba rodiče právo na dávky z příjmu dítěte (dětí).

Pokud manželé podávají samostatná daňová přiznání, pak by měl být příjem nezletilého dítěte připočten k polovině každého z manželů (čl. 7 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty). Každý z nich je pak povinen předložit (nezávisle na sobě) příslušnou přílohu PIT/M. To se netýká situace, kdy byl vysloven rozchod – v tomto případě se příjem připočítává k příjmu osoby, která dítě vychovává.

V situaci, kdy dítě získalo příjem z prodeje podílů získaných v dědictví, vyplní rodiče formulář PIT-38 za sebe. V tomto případě se příloha PIT / M již nepředkládá. Obdobně, když dítě získalo jednorázové příjmy z pronájmu nebo pronájmu - rodiče vyplní prohlášení PIT-28 bez přílohy PIT / M.

Příjmy nezletilého dítěte - kdy je třeba je účtovat samostatně?

Ne všechny příjmy nezletilého dítěte lze zaúčtovat v ročním daňovém přiznání rodiče. Jak je uvedeno v čl. 7 sec. 1 zákona o DPZ se k příjmům rodičů nepřipočítává příjem nezletilého dítěte, jde-li o:

 • příjmy z práce - včetně pracovních smluv, mandátních smluv nebo dohod o provedení práce;

 • stipendia, např. vědecká nebo sportovní stipendia;

 • příjmy z věcí, které byly dány k bezplatnému užívání, tedy movitých věcí, jako jsou knihy nebo drobná elektronická zařízení.

Pokud dítě obdrží PIT-11, zaúčtuje to na svém vlastním prohlášení PIT-37. Pokud nelze příjmy nezletilého dítěte společně vypořádat s příjmy rodičů, předloží dítě finančnímu úřadu samostatné roční daňové přiznání pod svým jménem a příjmením, které podepíše rodič nebo opatrovník. Vhodným formulářem bude PIT-37, kde si zaměstnanci nebo dodavatelé vypořádají i své příjmy.