Jak si sjednat pojištění auta v KPiR?

Webová Stránka

Mnoho podnikatelů si nedokáže představit podnikání bez použití auta. Je možné použít soukromé vozidlo a služební vozidlo, tedy zapsané v evidenci dlouhodobého majetku. Při zařazování osobního automobilu do majetku společnosti je navíc nutné specifikovat způsob jeho využití, tedy zda bude využíván výhradně k podnikání nebo smíšeným způsobem (firemní a soukromý). Tato volba má vliv na odpočet DPH na fakturách souvisejících s provozem tohoto vozidla (50 % nebo 100 %). Daňové náklady zahrnují mnoho výdajů souvisejících s užíváním vozidla, jedním z nich je pojištění. Víte, jak si sjednat pojištění auta? Šek!

Pojistka v nákladech společnosti

Jedním ze základních a nezbytných výdajů, které podnikatel vynakládá v souvislosti s užíváním vozidla, je úhrada pojistky.

Podle Čl. Daňově uznatelnými náklady jsou podle § 22 zákona o DPPO náklady vynaložené za účelem dosažení příjmů nebo udržení či zajištění zdroje příjmů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 23. V souvislosti s výše uvedeným lze do nákladů společnosti zahrnout výdaje spojené s pořízením pojistky vozidla používaného v rámci podnikatelské činnosti.

Jak si sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v KPiR?

Základem pro zaúčtování nákladu do nákladů společnosti je pojistná smlouva uzavřená s pojistitelem.

Podle nařízení ministra financí o vedení daňové knihy příjmů a výdajů je základním dokladem pro uznání výdaje faktura s DPH. Při uzavírání smlouvy s pojistitelem nemůže podnikatel takový doklad získat, proto je přípustné zaúčtovat výdaj na základě pojistky.

Výše uvedená úprava rovněž umožňuje uznat výdaje jako náklady společnosti na základě jiných účetních dokladů. Je třeba mít na paměti, že takový dokument by měl mít:

  • informace o stranách zapojených do obchodní operace,
  • datum vystavení dokladu a datum operace, pokud nejsou tato data shodná - v tomto případě je možné zadat jedno z dat,
  • informace o předmětu obchodní operace,
  • podpis stran, které smlouvu uzavřely, s číslem, které umožňuje propojit vystavený doklad s účetním dokladem.

Pojištění odpovědnosti ve firemních nákladech

Způsob uznání pojistky v KPiR závisí na přijatém způsobu zúčtování nákladů – hotovost nebo akruální. Předpokládáme zde, že podnikatel má uzavřené povinné ručení na služební automobil.

Pokud je zvolena hotovostní metoda, je výdaj zaúčtován do nákladů v den úplného uzavření smlouvy. Doba, na kterou byla pojistka uzavřena, je v tomto případě irelevantní. V případě akruální metody by měly být výdaje rozděleny do měsíců, ke kterým se vztahují.

Příklad 1

Podnikatel zúčtuje na základě hotovostního způsobu účtování nákladů. Dne 10. října 2021 byla s pojistitelem podepsána politika odpovědnosti vůči třetím stranám. Pojistka byla podepsána na rok. Z toho plyne podnikatelova otázka: Jak si sjednat pojištění auta?

Zásady by měly být plně nabité od 10. října 2021. Je irelevantní, že politika částečně pokrývá roky 2021 a 2022.

Pokud byla pro zúčtování nákladů zvolena akruální metoda, měl by podnikatel vědět, že je náročnější než hotovostní. V případě vypořádání akruální metodou jsou náklady evidovány v evidenci k datu jejich vzniku, rozhodující je však období, na které byla smlouva uzavřena. Pokud se pojistka vztahuje na přelom roku, je nutné rozdělit výdaj v poměru k délce období, které pokrývá.

Příklad 2

Podnikatel zúčtuje na základě akruálního způsobu zúčtování nákladů. Dne 1. února 2021 byla s pojistitelem podepsána smlouva o odpovědnosti vůči třetím stranám na částku 1 200 PLN. Pojistka byla podepsána na rok. Jak si sjednám pojištění auta?

Podnikatel by měl přiřadit délku období platnosti pojistek v daném roce.

11 měsíců v roce 2021 a 1 měsíc v roce 2022.

1 200 PLN/12 měsíců = 100 PLN

100 PLN * 11 měsíců = 1 100 PLN – tolik může být zahrnuto do nákladů v roce 2021

100 PLN * 1 měsíc = 100 PLN – tato částka bude zahrnuta do nákladů v roce 2022

Výdaje související s nákupem pojistky se zapisují do sloupce 13 KPiR.

Jak si rezervovat další pojistku firemního vozu?

Povinné pojištění (občanskoprávní odpovědnost) v případě služebních vozidel by mohlo být plně uznáno jako daňové náklady. V případě dobrovolného pojištění, jako je úrazové pojištění, je limit 150 000 PLN. Tento limit platí pouze pro osobní automobily. Výše dobrovolného pojištění, které může být zahrnuto do nákladů společnosti, závisí na hodnotě vozidla, které bylo přijato k pojištění. Pokud je hodnota vozidla nižší než 150 000 PLN, může být tato pojistka zahrnuta do nákladů v plné výši. Pokud je hodnota vozidla vyšší než 150 000 PLN, je nutné vypočítat poměrnou část výdajů, které mohou být zahrnuty do nákladů společnosti. Podíl se vypočítá podle schématu:

(150 000 PLN / hodnota vozidla) * pojistná hodnota = částka, kterou lze zahrnout do nákladů.

Příklad 4.

Dne 10. ledna 2021 byla podepsána AC pojistná smlouva na služební osobní vozidlo, jejíž hodnota ke dni podpisu smlouvy je 190 000 PLN. Cena pojistky byla 2 000 PLN. Poplatník se ptá, jak si sjednat pojištění auta?

Vzhledem k tomu, že hodnota vozidla přesahuje hranici 150 000 PLN, je nutné počítat poměrnou část částky, která může být zahrnuta do nákladů.

(150 000 / 190 000) * 2 000 = 1 578,95 PLN.

Náklady tedy pouze firma1 578,95 zloté.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Jak si rezervovat pojistku soukromého auta?

Pojištění občanské odpovědnosti soukromého osobního automobilu používaného v podnikání a nezapsaného v evidenci dlouhodobého majetku lze klasifikovat jako daňově uznatelné náklady, ale podléhá omezením.

Podle Čl. 23 sec. 1 bod 46 zákona o PDP výdaje související s každodenním používáním vozidla používaného k podnikatelské činnosti, které je rovněž ve vlastnictví poplatníka, jsou daňově uznatelnými náklady pouze ve výši 20 % jejich hodnoty. Toto omezení platí i pro pojistné u tohoto typu vozu bez ohledu na to, zda se jedná o AC nebo pojištění odpovědnosti za škodu. Poplatník tedy může zaúčtovat 20 % nákladů na povinné ručení a pojištění motorových vozidel ve 13. sloupci KPiR – ostatní výdaje.

Na dobrovolné pojistky zakoupené pro osobní osobní vozidlo se rovněž vztahuje 20% limit.

Pokud jeho hodnota přesáhne 150 000 PLN, bude kromě omezení limitu nákladů na soukromé vozidlo o 20 % podléhat limitu 150 000 PLN. Nejprve je nutné spočítat poměrnou část pro stanovení výše výdajů, které lze zahrnout do nákladů společnosti. Limit se vypočítá podle schématu:

(150 000 PLN / hodnota vozidla) * pojistná hodnota * 20 % = částka, kterou lze zahrnout do nákladů.

Příklad 5.

Dne 10. ledna 2021 byla podepsána smlouva o pojištění AC pro soukromé osobní vozidlo používané v podnikání. Hodnota vozidla je 180 000 PLN, náklady na pojistku 1 800 PLN. Poplatník se ptá, jak si sjednat pojištění auta?

Vzhledem k tomu, že hodnota vozidla je vyšší než 150 000 PLN, je nutné vypočítat poměr, který může být zahrnut do nákladů.

(150 000 / 180 000) * 1 800 * 20 % = 300 PLN.

Proto společnost stojí pouze 300 PLN.