Jak založit lékárnu – praktické tipy

Service Business.

Zdravotní problémy jsou bohužel neodmyslitelnou součástí života a dříve nebo později postihnou každého. V lékárnách se každým rokem utrácí více a více peněz z rozpočtu domácností. Stojí proto za to podívat se, jak je jejich činnost regulována a jaké podmínky je třeba splnit, abyste mohli provozovat vlastní lékárnu. Podívejte se, jak založit lékárnu!

Obecná charakteristika lékárny

Lékárna je veřejné zdravotnické zařízení, kde poskytují farmaceutické služby zejména oprávněné osoby, tj.

 • výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
 • příprava léků na předpis do 4 hodin od předložení receptu pacientem a v případě předpisu na lék na předpis obsahující omamnou látku nebo s označením „výdej ihned“ - do 4 hodin;
 • příprava farmaceutických léků;
 • poskytování informací o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích.

Podle Čl. 87 odst. 1 zákona o lékárenském právu lze rozlišit tři základní typy lékáren:

 • obecně dostupné lékárny - zásobující obyvatelstvo,

 • nemocniční lékárny - zásobující organizační složky veřejné krevní služby, nemocnice a další zdravotnické subjekty poskytující stacionární a nepřetržitou zdravotní službu,

 • podnikové lékárny - zásobující zdravotnické subjekty zřizované ministrem národní obrany a ministrem spravedlnosti, úřady, laboratoře, ošetřovny a terapeutická oddělení a další podniky zdravotnických subjektů poskytující stacionární a nepřetržité zdravotnické služby.

Předběžné požadavky související s provozem lékárny

Provozování lékárny je regulovaná činnost a vyžaduje získání příslušného povolení vydaného zemským farmaceutickým inspektorem.

Právo získat povolení k provozování lékárny má subjekt, který:

 • neprovádí ani nepodala žádost o povolení k provozování velkoobchodu s léčivými přípravky nebo se zabývá zprostředkováním obchodu s léčivými přípravky,
 • neprovozuje více než 1 % obecně dostupných lékáren ve vojvodství nebo jím ovládané subjekty, zejména dceřiné společnosti ve smyslu ustanovení o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, provozují více než 1 % lékáren ve vojvodství,
 • není členem kapitálové skupiny ve smyslu zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, jejíž členové provozují více než 1 % obecně dostupných lékáren ve vojvodství.

Dále se o právo na získání povolení k provozování lékárny mohou ucházet:

 • lékárník s licencí k výkonu povolání, osoba samostatně výdělečně činná,
 • veřejná obchodní společnost nebo společnost, jejímž předmětem podnikání je výlučně provozování lékáren a v níž jsou společníky (společníky) pouze farmaceuti oprávnění k výkonu povolání uvedené v zákoně o lékárenských komorách.

Je-li lékárna provozována formou veřejné obchodní společnosti nebo partnerství, může společník nebo společník žadatelské společnosti získat povolení k provozování lékárny, pokud (§ 99 odst. 3a výše uvedeného zákona):

 • neprovozuje ani není společníkem, včetně společníka, ve společnosti nebo společnostech, které provozují celkem alespoň 4 obecně dostupné lékárny,
 • není členem kapitálové skupiny ve smyslu zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele, jejíž členové provozují alespoň 4 obecně dostupné lékárny,
 • není členem orgánů společnosti oprávněné provozovat farmaceutický velkoobchod nebo zabývající se zprostředkováním prodeje léčivých přípravků.

Je-li žadatelem o povolení k provozování lékárny lékař nebo zubní lékař, je povolení vydáno, pokud žadatel podá prohlášení o nevykonávání zdravotnického povolání.

Za udělení povolení k provozování lékárny se vybírá poplatek ve výši pětinásobku minimální odměny za práci stanovené na základě ustanovení o minimální odměně za práci. V roce 2018 je poplatek 10 500 PLN.

Dále je subjekt provozující lékárnu povinen zaměstnat osobu odpovědnou za její provoz, která má příslušná oprávnění a přebírá odpovědnost za řádný chod lékárny.

Podle Čl. 88 sec. 2 výše uvedeného zákona je vedoucí lékárny povinen:

 • být manažerem pouze 1 lékárny,
 • mít právo vykonávat povolání,
 • získat magisterský titul v oboru farmacie,
 • mít alespoň 5 let praxe v lékárně nebo 3 roky praxe v lékárně, pokud se specializují na lékárenskou farmacii.

Povinnost zaměstnat vedoucího pracovníka se nevztahuje na subjekt provozující lékárnu, který je sám lékárníkem splňujícím výše uvedené požadavky. požadavky.

Lékárna by měla být spuštěna do 4 měsíců od data získání povolení. V opačném případě může být povolení k provozování lékárny odebráno.

K výdeji léčiv v lékárně je oprávněn pouze lékárník nebo farmaceutický technik.

Přijatelné formy provozování lékárny

Lékárna může být provozována pouze jako fyzická osoba, společnost nebo veřejná obchodní společnost, ve které jsou společníci (společníci) pouze lékárníci s oprávněním k výkonu činnosti lékárníka. Tato omezení se nevztahují na lékárny.

Jak založit lékárnu?

Provozování lékárny musí být registrováno v CEIDG nebo v případě volby jiné formy podnikání než živnostenského podnikání - v Národním soudním rejstříku.

Podnikatel, který má v úmyslu prodávat zboží nebo služby podléhající DPH, musí zpravidla podat formulář DPH-R nejpozději v den předcházející zahájení prodeje. Uvedený formulář slouží k registraci podnikatele jako aktivního nebo osvobozeného plátce daně z přidané hodnoty. Vyplněný formulář doručte vedoucímu finančního úřadu příslušnému podle místa bydliště.

S provozováním lékárny může být navíc spojena povinnost evidovat tržbu na pokladně.

O tom, kdo je povinen mít registrační pokladnu, se dočtete v článku: Pokladna - kdo ji musí mít?

Lékárna a refundace

Podle Čl. 45 sec. 5 zákona o úhradách jsou lékárny povinny vypracovat a odsouhlasit s Národním zdravotním fondem v listinné nebo elektronické podobě souhrnný seznam hrazených léků. Takto dohodnutý výpis je poté předán příslušné zemské pobočce Fondu a tvoří základ pro výplatu refundace.

Označení PKD pro lékárnu

Základní PKD pro lékárnu je 47.73.Z - maloobchodní prodej farmaceutických výrobků ve specializovaných prodejnách.

Jak založit lékárnu – nejlepší forma zdanění

Subjekt provozující lékárnu nemůže zvolit paušální formu zdanění. V tomto případě lze daň z příjmu fyzických osob platit pouze na obecných zásadách podle daňového sazebníku nebo rovnoměrně se sazbou 19 %.

Zdanění podle stupnice je ziskové, když podnikatel neočekává překročení první daňové hranice (85 528 PLN příjmů). V případě zdanění podle obecných pravidel má poplatník možnost využít mnoha úlev, které paušální poplatník nemůže využít (např. prorodinné úlevy nebo společné vypořádání s manželem). Při placení paušální daně platí podnikatel bez ohledu na výši dosažených příjmů vždy 19% daň. Nezdanitelná částka se zohledňuje při výpočtu daně podle daňového sazebníku, nicméně se změnou předpisů v roce 2017 se nezdanitelná částka započítává pouze pod první hranici daně, a to po překročení částky 85 528 PLN. , k nezdanitelné částce se nebude přihlížet. Více k tomu v článku: Nezdanitelná částka při podnikatelské činnosti Volba výhodnější formy zdanění lékárny proto závisí na výši dosažených příjmů a soukromé situaci poplatníka.

Lékárna s DPH nebo bez DPH

Při založení lékárny je možné využít subjektivního osvobození od DPH. Být nenávštěvníkem se vyplatí, pokud

 • provozní náklady jsou nízké nebo nulové,

 • obchoduje se s výrobky vlastní výroby - pokud jejich výroba nevyžaduje současně nákup drahých materiálů,

 • nabídka je určena soukromým osobám, které si nemohou odečíst DPH z nákupů nebo subjektům osvobozeným od DPH.

Pokud naopak činnost generuje vysoké náklady, zboží pochází od externích dodavatelů a očekávané výdaje na vývoj jsou vysoké – může být výhodnější být plátcem DPH. Při provozování lékárny se tedy vyplatí zvážit registraci jako aktivního plátce DPH.

Příspěvky ZUS do lékárny

Je-li lékárna provozována formou OSVČ, veřejné obchodní společnosti nebo partnerství, je podnikatel povinen se přihlásit k pojištění u ZUS. Každý partner z výše uvedeného společností, je plátcem pojistného za vlastní pojištění. Součet příspěvků bez dobrovolného nemocenského pojištění (s příspěvky do Fondu práce) v roce 2018 činí 1 163,39 PLN. Pokud se poplatník rozhodne pro dobrovolné nemocenské pojištění, bude výše jeho měsíčních příspěvků ZUS činit 1 228,70 PLN (včetně příspěvku do Fondu práce). Spočítané pro sebe, jakožto osobu provozující nezemědělskou činnost, by si podnikatelé měli odvody za jednotlivé druhy pojištění vyúčtovat v prohlášení o zúčtování (formulář ZUS DRA).

Po zřízení živnosti musí podnikatel požádat o pojištění u ZUS nejpozději do 7 dnů od založení. Dělá to na formuláři ZUS ZUA, pokud je lékárna jeho jediným nárokem na pojištění, nebo na ZUS ZZA, pokud pracuje i jinde.

Úleva na začátek

Díky úlevě při zahájení podnikání má poplatník začínající podnikat možnost neplatit pojistné na sociální zabezpečení (starobní důchod, invalidní důchod, úraz, nemoc) po dobu 6 měsíců od zahájení podnikatelské činnosti. Aby však podnikatel mohl využít startovací úlevu, musí splnit tyto podmínky:

 • být fyzickou osobou (tj. živnostníkem nebo společníkem v občanské společnosti)
 • zahájí podnikatelskou činnost poprvé nebo ji obnoví po uplynutí nejméně 60 měsíců ode dne jejího posledního přerušení nebo ukončení
 • nevykonává činnost pro bývalého zaměstnavatele, u kterého v běžném nebo předchozím kalendářním roce pracoval na plný úvazek a vykonával činnosti spadající do rozsahu jejich dosavadní činnosti
 • není pojištěna u KRUS

Pokud osoba, která začne podnikat, splní podmínky a využije úlevu při zahájení podnikání, bude pouze povinna podat ZUS přihlášku ke zdravotnímu pojištění na formuláři ZZA do 7 dnů od zahájení podnikání.

Zvýhodněné příspěvky na sociální zabezpečení

Podnikatel, který začne podnikat, nebo mu uplynula doba 6 měsíců úlevy při zahájení podnikání, může využít zvýhodněné příspěvky ZUS, které pokrývají období celých 24 měsíců. Výše příspěvků ZUS závisí na průměrné mzdě v Polsku. Základem pro výši odvodů pro osoby, které platí sociální odvody zvýhodněně, je 30 % minimální mzdy v daném roce.

Usnadnění vedení lékárny

Samotný objem povinností souvisejících s provozem lékárny je spojen s potřebou vykonávat činnosti, které určují existenci na trhu. Správné účetnictví společnosti, zásobování lékárny farmaceutickými produkty nebo dodržování harmonogramu dodávek jsou jen některé z každodenních povinností majitele firmy. Pro efektivní řízení lékárny se vyplatí používat specializované obchodní programy. Systém wFirma.pl je komplexní nástroj, který výrazně usnadňuje provozování vlastního podnikání, včetně lékáren. Program má všechny potřebné funkce pro správné vedení účetnictví podniku, jako např.

 • vystavování a zasílání všech typů faktur,

 • přímé podávání e-deklarací a zpráv SAF-T díky integraci s Ministerstvem financí a e-ZUS,

 • zápis nákupu dlouhodobého majetku a automatických odpisů.

Pro každého zaměstnavatele je také důležité, aby navázal spolupráci s důvěryhodnými lidmi, kteří pro něj budou pracovat. V tomto případě je také dobré využít nástroj podporující podnikatele v tomto ohledu, zejména pokud se jedná o modul programu, který již používáme. Výše zmíněný systém wFirma.pl je vybaven modulem „HR a mzdy“, ve kterém uživatelé mohou:

 • generování různých typů pracovních smluv a mezd,

 • vedení evidence pracovní doby zaměstnanců,

 • vytváření ročních hlášení a jejich zasílání na příslušný finanční úřad,

 • generování HR tisků,

 • exportovat k Plátci.

 

Firemní účet pro lékárnu

Předpisy výslovně neurčují povinnost podnikatele mít samostatný firemní účet. Veškeré platby lze provádět i prostřednictvím osobního účtu podnikatele. Důležité je, aby jeho vlastníkem byl pouze podnikatel – nelze použít společný účet pro manžele. Při provozování lékárny otevřené pro veřejnost dochází k prodeji soukromým osobám, které jsou většinou vypořádány v hotovosti. Přesto stojí za zvážení vytvoření samostatného firemního účtu, už jen z důvodu úhrady úhrad s Národním zdravotním fondem.

Jaké bytové podmínky pro lékárnu

Obecně přístupná lékárna může být samostatným objektem nebo se nacházet v zařízení s jiným účelem - samozřejmě za předpokladu, že zařízení a další činnosti jsou odděleny od ostatních prostor.

Podle Čl. 97 zákona o léčivech nesmí být základní plocha obecně přístupné lékárny menší než 80 m2. Výjimkou jsou obecně dostupné lékárny umístěné ve městech do 1 500 obyvatel a na venkově, kde je povolena základní plocha 60 m2. K hlavnímu prostoru lékárny přiléhají pomocné místnosti, proto by prostory určené pro lékárnu měly mít cca 100 m2. Přesné povrchové a technické podmínky prostor určených pro lékárnu jsou popsány v ustanoveních farmaceutického zákona. Kromě toho by prostory lékárny měly splňovat všeobecné hygienické, hygienické, požární a zdravotní a bezpečnostní normy odpovídající požadavkům na veřejně prospěšnou budovu.

GDPR v lékárně

Budoucí podnikatel provozující stavební firmu, v souvislosti se vstupem nových předpisů EU, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o k volnému pohybu těchto údajů a ke dni 25. května 2018, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (ve zkratce GDPR), je povinen zejména:

 1. zajištění přiměřené úrovně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů v souladu se zásadami stanovenými v nařízení GDPR,
 2. plnění povinností vyplývajících z práv osob, kterých se osobní údaje týkají,
 3. poskytnout sobě jako správci údajů informace uvedené v GDPR a informace o tom, jak budou osobní údaje zpracovávány (za jakým účelem) a na jakém právním základě.

Povinnosti se v souvislosti s GDPR omezují na udělení příslušných oprávnění osobám, které budou mít přístup k osobním údajům (zaměstnanci, dodavatelé, dodavatelé apod.), podepsání smluv o pověření zpracováním osobních údajů se třetími stranami, získání od osoba, jejíž osobní údaje jsou získávány, příslušný souhlas (pokud to GDPR vyžaduje) a poučení takové osoby o jejích právech.

Marketing v lékárně

Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu lékárny je její umístění. Nejoblíbenějšími lékárnami jsou zpravidla lékárny přímo u ambulancí, nemocnic nebo soukromých lékařských ordinací. Při výběru místa byste měli vzít v úvahu také takové faktory, jako jsou: vzdálenost od ostatních lékáren, dostupnost parkovacích míst pro pacienty, typ ulice, okolí a průměrná intenzita dopravy.

Reklama na lékárny a jejich činnost je zpravidla zákonem zakázána. Informace o poloze a provozní době lékárny by však neměly být považovány za reklamu, proto jsou vhodné informační letáky a informace o existenci lékárny umístěné na internetu, např. na bezplatném portálu Taelo.pl.

Trh farmaceutických služeb je obtížný, ale s trochou fantazie a dobré vůle můžete v této oblasti dosáhnout úspěchu.