Kdo a kdy musí předkládat elektronickou účetní závěrku?

Servis

Dnem 1. října 2018 nabyla účinnosti ustanovení o způsobu sestavení a předkládání účetní závěrky povinnými osobami. Tato pravidla se v celém rozsahu vztahují i ​​na účetní závěrky předložené v roce 2019. Podívejme se na tato pravidla blíže – kdo a kdy musí předkládat elektronickou účetní závěrku?

Povinnost předkládat účetní závěrku

Úvahy by měly začít vysvětlením povinnosti sestavit a předložit účetní závěrku. Se jedná o:

  • subjekty podléhající zápisu do Národního soudního rejstříku (veřejná společnost, osobní společnost, komanditní společnost, komanditní společnost, komanditní společnost, akciová společnost, evropská obchodní společnost),
  • fyzické osoby vedoucí účetnictví.

Pokud jde o konkrétní ustanovení upravující povinnost vypracovávat takové zprávy pouze v elektronické podobě, je třeba uvést, že podle čl. 45 sec. 1f – 1g zákona o účetnictví se účetní závěrka sestavuje v elektronické podobě a je opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo podpisem potvrzeným důvěryhodným profilem ePUAP. Účetní závěrky subjektů zapsaných v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku se zpracovávají v logické struktuře a formátu dostupném ve Věstníku veřejných informací na webových stránkách úřadu ministra pro veřejné finance.

Důležité
Za současného právního stavu jsou subjekty povinné vést účetnictví povinny sestavit účetní závěrku v elektronické podobě (elektronická účetní závěrka).

Kdy připravit elektronickou finanční zprávu?

Kromě formy posudku je důležitý i termín jeho vypracování, schválení a odevzdání.

Jak čteme v čl. 52 sekund 1 zákona o účetnictví vedoucí účetní jednotky zajistí sestavení roční účetní závěrky nejpozději do 3 měsíců od rozvahového dne a předloží ji příslušným orgánům v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními statutu. nebo smlouvy. Na druhé straně podle čl. 53 sec. 1 výše zákona podléhá roční účetní závěrka účetní jednotky schválení schvalujícím orgánem, a to nejpozději do 6 měsíců od rozvahového dne. Na druhé straně, Čl. 69 sekund 1 zákona uvádí, že vedoucí účetní jednotky předloží příslušnému soudnímu rejstříku výroční zprávu o hospodaření, zprávu o auditu, byla-li ověřena auditorem, kopii usnesení nebo rozhodnutí schvalujícího orgánu o schválení roční účetní závěrky. účetní závěrky a rozdělení zisku nebo krytí ztráty do 15 dnů od tohoto data.

Za předpokladu, že se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem, je tedy lhůta pro sestavení účetní závěrky 31. března, pro schválení zprávy - 30. června a pro předložení Národnímu soudnímu rejstříku - 15. července.

Výše uvedená pravidla platí pro subjekty, které podléhají zápisu do Národního soudního rejstříku. Poněkud jiná pravidla platí pro fyzické osoby, které vedou účetnictví. Jak čteme v čl. 45 sec. Poplatníci povinní sestavit účetní závěrku podle čl. 5 zákona o DPPO předkládají vedoucímu státní správy příjmů prostřednictvím prostředků elektronické komunikace finanční zprávu v elektronické podobě (elektronická finanční zpráva) odpovídající logické struktuře stanovené v BIP. To by mělo proběhnout do termínu pro podání daňového přiznání, tedy do 30. dubna. Jak je vidět, v případě fyzických osob je lhůta pro odevzdání účetní závěrky mnohem kratší.

Důležité
Poplatníci zapsaní v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku zasílají do 15 dnů ode dne schválení výroční zprávy elektronické zprávy Národnímu soudnímu rejstříku, fyzické osoby vedoucí účetní knihy pak tuto zprávu předkládají přednostovi Národního soudu. Zaregistrujte se do 30. dubna roku následujícího po daňovém roce.

Orgány, kterým má být předkládána účetní závěrka

Z dosud předložených předpisů vyplývá, že účetní závěrky se předkládají buď Národnímu soudnímu rejstříku, nebo vedoucímu KAS – v závislosti na poplatníkovi, se kterým jednáme.

Nutno také podotknout, že nově byla zrušena povinnost předkládat finančnímu úřadu účetní závěrku. Národní soudní rejstřík převede dokumenty do Centrálního registru daňových údajů provozovaného vedoucím KAS. Všechny účetní závěrky v rejstříku vedoucího KAS jsou zpřístupněny finančním úřadům.

Důležité
Poplatníci povinni sestavovat elektronickou účetní závěrku nemají povinnost je předkládat finančním úřadům. Všechna hlášení jsou uložena v Centrální evidenci daňových údajů vedené vedoucím KAS, která tyto údaje zpřístupňuje finančním úřadům.

Forma předkládání účetní závěrky

Elektronická podoba účetní závěrky znamená, že je sestavována podle struktury stanovené Ministerstvem financí. Proces přepravy se také provádí prostřednictvím speciálních aplikací. Pokud jde o subjekty zapsané v národním soudním rejstříku, jedná se o službu „Úložiště finančních dokumentů“ dostupnou na https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Na druhou stranu poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří vedou účetnictví, využívají aplikaci Národní daňové správy na portálu: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe.

Na druhé straně podepisování účetní závěrky probíhá důvěryhodným profilem nebo podpisem kvalifikovaným osobami oprávněnými k zastupování společnosti, které mají účet v systému eKRS.

Je také třeba zdůraznit, že elektronický formát je vhodný i pro zprávu o činnosti a platbách. Tyto dokumenty musí být podepsány obdobným způsobem jako účetní závěrka.

Na druhé straně jiná pravidla platí pro jiné dokumenty, např. kopie usnesení orgánů schvalujících účetní závěrku, kopie usnesení o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Takové dokumenty lze zasílat ve formě naskenovaných originálních dopisů v papírové verzi.


Důležité
Předpisy stanoví přísně definovanou formu a strukturu elektronické účetní závěrky. Byly rovněž zavedeny vhodné aplikace pro podávání zpráv příslušným orgánům.

Zavedení předpisů o elektronické účetní závěrce souvisí především s běžně používanou elektronizací administrativních povinností. Poplatníci musí mít na paměti, že elektronický formulář je nově povinný, jinak nebude podání hlášení považováno za právně účinné. Navíc je vhodné zdůraznit, že nové předpisy se týkají pouze technických záležitostí souvisejících s podáváním elektronické účetní závěrky a žádným způsobem neovlivňují obsah a rozsah informací, které musí samotná zpráva obsahovat – tyto údaje zůstávají beze změny.