Daňová povinnost DPH při dodání tisku - kdy vzniká?

Služební Poplatek

Podnikatelé zabývající se tiskem nebo doručováním knih, novin, časopisů a časopisů by si pro správné vypořádání transakce měli přečíst způsob stanovení okamžiku vzniku daňové povinnosti k DPH u tohoto typu plnění.Zákon o DPH stanoví řadu výjimek z obecné zásady stanovení daňové povinnosti, to se týká zejména tisku a dodání tištěných knih, novin, časopisů a periodik. Společnosti působící v těchto odvětvích jsou na základě DPH poněkud zvýhodněny, protože obvykle mají delší dobu na vystavení faktury oproti jiným plátcům. Platby za dodané knihy, noviny, časopisy a periodika totiž často probíhají mnohem později než jejich dodání, což je zase důsledkem potřeby financovat jejich nákup od dodavatele prostřednictvím tržeb pro konečné příjemce. Daňová povinnost DPH při dodání tisku - jak určit okamžik jeho vzniku?

Daňová povinnost v DPH při dodání tisku - jak určit okamžik vzniku?

Doručování tištěných knih, novin, časopisů a periodik je řešeno za zvláštních podmínek. Okamžik vzniku daňové povinnosti určujeme na základě data vystavení faktury. Datum fakturace za dodání tištěných knih, novin, časopisů a časopisů je 60. den od data vydání zboží. Pokud smlouva, na jejímž základě jsou tyto dodávky uskutečňovány, stanoví vypořádání vratek za publikace, je závazným datem vystavení faktury 120. den od prvního dne dodání zboží. Fakturu lze samozřejmě vystavit i předem, uvedených 60, resp. 120 dnů jsou lhůty, do kterých je podnikatel dodávající tištěné knihy, noviny, časopisy a časopisy povinen vystavit fakturu potvrzující transakci.

Může se však stát, že faktura nebyla vystavena včas nebo nebyla vystavena vůbec. V takové situaci vzniká daňová povinnost 60., resp. 120. den ode dne vydání knih, novin, časopisů a časopisů, tedy poslední den, kdy má plátce vystavit fakturu dokládající plnění. .

Příklad 1

V rámci své živnosti se pan Marek zabývá tiskem a doručováním rybářských časopisů. Je aktivním plátcem DPH uplatňujícím měsíční zúčtování této daně. Dne 3.10.2020 dodal časopisy (zboží bylo vyskladněno a přijato na sklad dodavatele) a faktura na zakázku byla vystavena 60. den po dodání. Protistrana zboží zaplatila následující den po obdržení faktury. Kdy bude daň za dodání splatná?

V tomto případě daňová povinnost vznikne 60. den ode dne vydání knih, což je také konečný termín pro vystavení faktury, což pan Marek učinil.

Při zakládání DPH při dodání tištěných knih, novin, časopisů a časopisů je potřeba zohlednit i okamžik přijetí případné platby nebo části dlužné částky. Pokud poplatník obdržel celou dlužnou částku nebo její část, vzniká daňová povinnost dnem přijetí platby nebo její části.

Příklad 2

Pan Artur, který provozuje nakladatelství ve formě OSVČ a je aktivním plátcem DPH, obdržel dne 30. října 2020 od svého zhotovitele objednávku na dodávku 100 knih v hodnotě 6 000 PLN. Podmínkou smlouvy je zaplacení poloviny hodnoty zakázky. Dodavatel pana Artura provedl platbu (3000 PLN) ve stejný den, tedy 30. října 2020. Na tuto částku je vystavena zálohová faktura. Knihy byly expedovány 2. listopadu 2020 a ve stejný den byla vystavena faktura. Zbývající dlužnou částku (3 000 PLN) obdržel Artur 7. prosince 2020. Kdy vznikne povinnost DPH panu Arturovi, který je dodavatelem?

Vzhledem k tomu, že pan Artur přijal část platby před datem dodání, daňová povinnost k části přijaté platby musí být vykázána ke dni přijetí platby, tj. 30. října (částka 3 000 PLN). U zbývající hodnoty objednávky (3000 PLN) vzniká daňová povinnost dnem vystavení faktury, tedy 2. listopadu.

Výše uvedená pravidla pro stanovení daňové povinnosti z DPH se vztahují na plnění uzavřená s plátci nebo právnickými osobami nepovinnými k dani. Poskytuje-li podnikatel knihy, noviny, časopisy nebo časopisy fyzickým osobám, vzniká daňová povinnost na obecných zásadách, tj. při uskutečnění dodávky, a pokud poplatník již dříve přijal platbu (celou nebo částečnou) - jejím přijetím ( v této části).

Příklad 3

Pan Piotr, který se zabývá rozvozem právnických časopisů, dodal zboží fyzické osobě dne 18.10.2020. Ještě týž den proběhla kontrola prodeje v pokladně, knihy byly odeslány kupujícímu, který ještě nezaplatil. Kdy vznikne daňová povinnost? Je pan Piotr povinen vystavit fakturu, pokud byla tržba zaevidována na pokladně?

Daňová povinnost vznikne dnem dodání, tedy 18. října. Pan Piotr správně zakoupil transakci za pokladnu a pokud si kupující nepřeje vystavit fakturu na účtenku, nemusí ji vystavovat.

Daňová povinnost DPH při dodání tisku - kdy vzniká?

Podnikatelé, kteří v rámci svého podnikání provozují tisk knih, novin, časopisů nebo časopisů, jsou povinni vystavit fakturu nejpozději 90. den ode dne výkonu činnosti. Povinnost DPH za dodávku tisku vzniká vystavením této faktury. Není-li faktura vystavena v zákonné lhůtě nebo vůbec, vzniká daňová povinnost dnem konečného data jejího vystavení, tedy 90. dnem od výkonu činnosti.

Příklad 4.

Pan Sebastian je aktivním plátcem DPH a zabývá se tiskem knih na zakázku. Služba byla provedena 15.10.2020 a faktura vystavena 15.11.2020. Do 30.11.2020 zhotovitel dosud nezaplatil za službu poskytnutou panem Sebastianem. Kdy vznikla povinnost DPH?

Daňová povinnost v tomto případě vzniká vystavením faktury, tedy 15. listopadu. Pan Sebastian vystavil fakturu včas.

Obdobně jako u dodání knih, novin, časopisů a časopisů, i pokud jde o jejich tisk, zakládá se přijetím celé nebo části platby před poskytnutím služby daňová povinnost. Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Příklad 5.

Pan Sebastian z předchozího příkladu provádí jinou službu pro stejného dodavatele, který se dlouhodobě zdržuje s platbou za předchozí službu. Druhá z nich byla zhotovena 1. prosince 2020, přičemž pan Sebastian upouští od vystavení faktury zhotoviteli, protože se obává, že stejně jako doposud bude muset finančnímu úřadu odvést nemalou částku DPH. i přes nezaplacení poskytnuté služby. Kdy nejpozději může vystavit fakturu za předpokladu, že protistrana neprovede platbu dříve? Kdy vznikne daňová povinnost?

Na vystavení faktury má pan Sebastián dle předpisů 90 dnů ode dne plnění, tedy 1. prosince. 90 dnů uplyne 28. února 2021 a poté musí pan Sebastian vystavit fakturu, a tím prokázat daňovou povinnost v DPH, i když dosud neobdržel od zhotovitele platbu za poskytnutou službu. Pokud zhotovitel provede platbu dříve, daňová povinnost vznikne dnem přijetí peněžních prostředků.

Tisk knih, novin, časopisů a časopisů ve prospěch fyzických osob má obdobně jako v případě jejich dodání za následek vznik daňové povinnosti při poskytnutí služby, a to v situaci, kdy poplatník již dříve obdržel veškeré nebo části pohledávky, při jejím obdržení v plné výši nebo v příslušné části.

Daňová povinnost v DPH při dodání tisku - souhrn

Shrneme-li to, lze říci, že podnikatelé zabývající se doručováním a tiskem knih, novin, časopisů a periodik v rámci své podnikatelské činnosti jsou do určité míry zvýhodněni z hlediska DPH, protože daňová povinnost při plněních mezi plátci v okamžiku vzniku dodání zboží nebo služby, a to pouze v den vystavení faktury, na který mají poměrně dlouhou dobu (od 60 do 120 dnů v závislosti na druhu vykonávané činnosti). Je však třeba mít na paměti, že v případě předčasného přijetí platby (celé nebo její části) vzniká daňová povinnost přijetím peněžních prostředků (ve vztahu k celé nebo části pohledávky). Daňová povinnost u prodeje fyzickým osobám, které nevykonávají podnikatelskou činnost, vzniká dodáním (provedením služby), a pokud byla platba dříve přijata (celá nebo zčásti), vzniká daňová povinnost jejím přijetím (v konkrétní část).