Mladý pracovník - přispívající k odměňování

Servis

Mladistvý pracovník je osoba, která dosáhla věku 16 let a ještě není plnoletá. Dle platných předpisů je zakázáno zaměstnávat osoby mladší 16 let. To se má změnit a od 1. září 2018 se věková hranice sníží na 15 let.

Mladý dělník - zaměstnání

Podle Čl. Podle § 191 zákoníku práce je povoleno zaměstnávat mladého člověka, který:

 • absolvoval alespoň střední školu,

 • předložila lékařské potvrzení o tom, že práce daného druhu neohrožuje její zdraví.

V ostatních situacích potřebujete povolení příslušného inspektora práce a kladné stanovisko psychologicko-pedagogické poradny.

Mladistvý pracovník, který nemá odbornou způsobilost, může být zaměstnán pouze za účelem odborné přípravy nebo k výkonu lehkých prací a k podpisu pracovní smlouvy je třeba souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Při zaměstnávání mladistvého je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto zaměstnanci péči a pomoc nezbytnou k jeho přizpůsobení se řádnému výkonu práce. Musí také vést evidenci mladých pracovníků.

Pracovní smlouva podepsaná za účelem vyučení by měla obsahovat:

 • druh odborné přípravy (odborný výcvik nebo příprava na výkon konkrétního zaměstnání),

 • dobu a místo odborné přípravy,

 • způsob teoretické přípravy,

 • výši odměny.

Mladý pracovník - odměňování

V souladu s nařízením Rady ministrů ze dne 28. května 1996 o odborném vzdělávání mladistvých a jejich odměňování má mladistvý zaměstnanec v době vyučení pobírat odměnu vypočtenou procentem z průměrné měsíční odměny v národním hospodářství v předchozím období. čtvrtletí s účinností od prvního dne následujícího měsíce po oznámení prezidenta Ústředního statistického úřadu v Úředním věstníku Polské republiky „Monitor Polski“ a činí:

 • ne méně než 4 % v prvním roce vzdělávání,

 • ne méně než 5 % ve druhém roce vzdělávání,

 • ne méně než 6 % ve třetím roce vzdělávání.

Kromě toho má mladistvý, který se připravuje na výkon konkrétního zaměstnání, nárok na nejméně 4 % průměrné měsíční odměny.

Zaměstnavatel, stejně jako v případě zaměstnávání jakéhokoli jiného zaměstnance, je povinen mladého člověka nahlásit na sociální pojišťovnu. To se provádí na formuláři ZUS ZUA s kódem vhodným pro mladé zaměstnance (tj. 01 20 X X) do 7 dnů ode dne nástupu do zaměstnání.

Výše odměny, která je zároveň základem pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení pro mladé, se vypočítává procentem z průměrné měsíční odměny v předchozím čtvrtletí vyhlášené prezidentem Ústředního statistického úřadu.

V období od 01.06.2017 do 31.08.2017 je to následující:

ROK VĚDY

ZÁKLAD PRO PŘÍSPĚVEK

TYP POJIŠTĚNÍ

FINANCOVÁNO Plátcem

FINANCOVÁNO POJIŠTĚNÍM

A

174,14 PLN

odchod do důchodu

postižení

nemoc

17,00 PLN

11,32 PLN

-

17,00 PLN

2,61 PLN

4,27 PLN

II

217,68 PLN

odchod do důchodu

postižení

nemoc

21,25 PLN

14,15 PLN

-

21,25 PLN

3,27 PLN

5,33 PLN

III

261,21 PLN

odchod do důchodu

postižení

nemoc

25,49 PLN

16,98 PLN

-

25,49 PLN

3,92 PLN

6,40 PLN

Výše uvedené údaje nezahrnují pojistné na úrazové pojištění, protože jeho procentní výměru určuje sociální pojišťovna v závislosti na počtu zaměstnanců zaměstnaných na pracovišti.

Mladistvý zaměstnanec by chtěl především získat odbornou průpravu, dále získat zkušenosti s výkonem práce a možnost teoretické přípravy. S přihlédnutím k odměně takového zaměstnance lze jen těžko říci, že jde o výdělečnou povahu. Školení mladistvého končí zkouškou, kterou hradí zaměstnavatel.

Hlavním úkolem mladistvého zaměstnance je školení, proto je zaměstnavatel povinen uvolnit mladistvého z práce na dobu potřebnou k docházce do školy.

Spolufinancování nákladů na výchovu mladých zaměstnanců

Podle Čl. 70b zákona ze dne 7. září 1991 o školství mají zaměstnavatelé, kteří uzavřeli pracovní smlouvu s mladistvými za účelem přípravy na povolání, nárok na spolufinancování nákladů na vzdělávání, pokud:

 • zaměstnavatel nebo osoba, která pro zaměstnavatele provozuje provozovnu, nebo osoba, která je u zaměstnavatele zaměstnaná, má kvalifikaci potřebnou k vedení učebních oborů pro mladistvé, uvedenou ve zvláštních předpisech,

 • mladistvý pracovník absolvoval vyučení nebo výcvik k výkonu práce a složil zkoušku podle zvláštních předpisů.

Od 1. září 2012 má zaměstnavatel, který uzavřel pracovní smlouvu s mladistvým zaměstnancem za účelem přípravy na povolání, nárok na dotaci ve výši:

 • v případě odborného vzdělávání - 8 081,00 PLN za dobu školení 36 měsíců, pokud je však doba školení kratší než 36 měsíců, bude výše grantu vyplacena v poměru k době školení,

 • v případě školení k výkonu konkrétního zaměstnání - 254,00 PLN za každý celý měsíc vzdělávání.

Spolufinancování se poskytuje na žádost zaměstnavatele podanou do 3 měsíců ode dne složení zkoušky mladistvým. Udělují se podle místa bydliště mladistvého zaměstnance správním rozhodnutím.