Půjčka nebo úvěr od zahraničního subjektu ve světle zákona o DPH

Služební Poplatek

Podnikatelé při své podnikatelské činnosti využívají různé zdroje financování. Vlastní kapitál pro nové podniky nestačí, proto se směr výzkumu přiklání k zahraničnímu kapitálu. Rostoucí úrokové sazby a stále přísnější úvěrové podmínky povzbuzují lidi podnikající k tomu, aby sáhli po zahraničních úvěrových produktech. Na tomto místě se nabízí otázka, jak bude přijatá půjčka či úvěr od zahraničního subjektu zdaněna.

Rozdíly mezi půjčkou a půjčkou

Půjčka je proces, který spočívá v tom, že fyzická osoba nebo subjekt provozující podnikatelskou činnost spočívající v poskytování půjček nebo úvěrů za předem stanovených vzájemně dohodnutých podmínek ve stanovené lhůtě dává dlužníkovi k dispozici finanční prostředky v určité výši, předměty nebo finanční nástroje. určené k účelu akceptovanému oběma stranami a dohodnutému ve smlouvě.

Půjčka je zase závazek instituce, společnosti, která ji poskytuje, poskytnout částku dohodnutou oběma stranami na předem stanovený účel a dobu. Poté dlužník zahájí činnosti, které tvoří zamýšlené použití úvěru, spolu s vrácením přijaté částky spolu s odměnou splatnou instituci nebo společnosti poskytující úvěr ve formě provizí a úroků.

Příjem půjčky nebo úvěru a daňové příjmy

Podnikatelé, kteří obdrželi půjčku nebo kreditní kartu, se nemusí obávat, že budou muset tuto transakci zdanit daní z příjmu, protože podle čl. 14 sec. 3 zákona o PDP se mezi příjmy z ekonomické činnosti mj. inkasované platby nebo naběhlé pohledávky za dodávky zboží a služeb, které budou provedeny v následujících účetních obdobích, jakož i přijaté nebo vrácené půjčky (kredity), včetně naturálních, s výjimkou kapitalizovaných úroků z těchto půjček (kreditů ).

Půjčka nebo úvěr od zahraničního subjektu a DPH

Při nákupu půjčky nebo úvěru od zahraničního subjektu specializovaného na poskytování půjček a úvěrů využíváme služby poskytované tímto subjektem. Přijatá půjčka nebo úvěr od zahraničního subjektu bude pro polského podnikatele představovat dovoz služeb (bez ohledu na to, zda je či není osvobozen od DPH), protože má sídlo nebo trvalé místo podnikání v Polsku a využívá služby přijetí půjčky nebo úvěru od zahraničního subjektu, který nemá sídlo nebo trvalé místo podnikání v Polsku, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 1 bod 4 zákona o DPH.

Podle Čl. 28b zákona o DPH bude v popsaném případě zdanění půjčky nebo úvěru probíhat v Polsku, protože místem poskytnutí služby polskému podnikateli bude země, kde má polský podnikatel sídlo nebo trvalé místo. podnikání nebo trvalého bydliště.

Na druhé straně, podle čl. 19a odstavec. 5 bod 1e, v případě poskytování úvěrových služeb daňová povinnost vznikne přijetím celé nebo části platby. Polský podnikatel nebude vědět, kdy přesně zahraniční společnost obdrží jednotlivé splátky úvěru či úvěru, proto se předpokládá, že povinnost zdanit přijatý úvěr DPH vznikne při úhradě splátky úvěru na bankovní účet zahraničního subjektu.

Daňová povinnost DPH a daň z občanskoprávních transakcí

Další důležitou otázkou je možnost zdanění přijaté půjčky nebo úvěru od zahraničního subjektu daní z občanskoprávních obchodů, dále jen KSČ. Obecným pravidlem je, že pokud úvěrová smlouva podléhá DPH, nepodléhá PCC a naopak.

Toto stanovisko obsahuje individuální výklad ze dne 13. července 2011 ředitele Daňové komory v Poznani, č.j. ILPB2 / 436-79 / 11-2 / MK.

Podle Čl. 1 doložka 4 zákona PCC podléhají občanskoprávní transakce zdanění daní PCC, pokud je jejich předmětem:

  1. věci nacházející se na území Polské republiky nebo majetková práva vykonávaná na území Polské republiky,

  2. věci nacházející se v zahraničí nebo majetková práva vykonávaná v zahraničí, má-li kupující místo bydliště nebo sídlo na území Polské republiky a občanskoprávní obchod byl uskutečněn na území Polské republiky.

Když si berete půjčku nebo půjčku, položte si následující otázky:

  1. zda bude úvěr poskytnut doma nebo v zahraničí a

  2. zda bude akt poskytnutí půjčky nebo úvěru zahraničním dodavatelem podléhat DPH, nebo je alespoň jedna ze stran osvobozena od DPH z této činnosti.

Pokud je například smlouva mezi poskytovatelem půjčky a dlužníkem podepsána v zahraničí a v den jejího uzavření budou peníze uloženy na zahraniční bankovní účet, nebude muset podnikatel tuto transakci u PCC zdanit.

Dalším příkladem bude situace, kdy k podpisu úvěrové smlouvy dojde v Polsku a peníze v den uzavření smlouvy by byly uloženy na polský bankovní účet, poté bude muset podnikatel transakci zdanit u PCC.

Potvrzením výše uvedeného je individuální výklad ze dne 24.8.2015 ředitele Daňové komory v Katovicích, č.j. IPBB-2-1 / 4514-59 / 15 / MD.

Předmět osvobození od DPH a vypořádání přijatého úvěru nebo půjčky

Polský podnikatel, který je subjektem osvobozeným od daně DPH a který využívá půjčku nebo úvěr od zahraničního subjektu, bude povinen uznat přijatou půjčku nebo úvěr jako dovoz služeb, proto bude muset z tohoto plnění vypořádat DPH bez ohledu na osvobození od DPH, které podléhá.

V této situaci z důvodu nemožnosti odpočtu DPH vznikne polské společnosti povinnost odvést DPH do 25. dne měsíce následujícího po měsíci zdanění dané služby (měsíc úhrady splátky). Polský subjekt, který využívá subjektivního osvobození od DPH, bude muset vyplnit a podat přiznání k DPH-9M za dovoz služby nákupu půjčky nebo úvěru současně s platbou DPH.

V ostatních případech, kdy je polský podnikatel aktivním plátcem DPH, zohlední splátku DPH-7 (měsíční) nebo VAT-7K (čtvrtletní) přiznání.

Je třeba připomenout, že do přiznání k DPH by měla být zahrnuta pouze výše úroků splatných v daném zúčtovacím období, protože pouze ty představují obrat ve smyslu zákona o DPH a jsou zároveň odměnou za úvěrovou službu.

Výše uvedené stanovisko obsahuje individuální výklad ze dne 23. 7. 2015 ředitele Daňové komory v Katovicích, č.j. IBPP4 / 4512-190 / 15 / PK.

Půjčka nebo úvěr od zahraničního subjektu a srážková daň

V situacích přijímání půjček nebo úvěrů od zahraničních subjektů často dochází k vypořádání srážkové daně z důvodu, že zahraniční protistrana získá příjem ve formě splatných úroků, vznikajících na území dlužníka.

Podle Čl. 29 sekund 1 zákona o DPH by osoby, které nemají bydliště na území Polska a současně na jeho území dosahují příjmy, měly zdanit jednorázovou částkou 20 % z těchto příjmů. Daň vybírá dlužník, který ji platí polskému finančnímu úřadu.

Je však třeba upozornit, že každou situaci je třeba posuzovat individuálně, protože kromě výše uvedeného bude platit mezinárodní smlouva uzavřená se zemí půjčovatele o zamezení dvojího zdanění. Skutečnost, že věřitel má tzv potvrzení o pobytu, uvádějící hlavní centrum životních zájmů z důvodu zdanění jeho činností.