Práce na dálku a ukončení smlouvy - je možné propustit na dálku?

Servis

Práce na dálku byla donedávna spíše vzácným jevem. Situace se změnila kvůli epidemii koronaviru. Mnoho společností se rozhodlo pracovat na dálku, což je zase spojeno s novými pochybnostmi a problémy. Jednou z nich je otázka, jak propustit zaměstnance, který plní své povinnosti na dálku. Tato problematika je vysvětlena v článku.

Práce na dálku a práce na dálku

Za prvé, stojí za to diskutovat o samotné problematice "práce na dálku". Není to rozšířený jev a byla to pouze epidemie koronaviru, která způsobila, že práce na dálku zaujala přední místo v pracovním právu. Je třeba zmínit, že pojem „práce na dálku“ v zákoníku práce neexistuje. Existují rozsáhlá ustanovení o práci na dálku, ale nejsou totožná. Práce na dálku a práce na dálku nejsou vzájemně zaměnitelné pojmy. Práce na dálku je trvalá a musí být vykonávána pomocí elektronických komunikačních prostředků, zatímco práce na dálku je náhodná a nemusí být vykonávána pomocí elektronické komunikace.

Pouze zákon o dotacích do úrokové sazby bankovních úvěrů poskytovaných podnikatelům postiženým dopady COVID-19 zavedl mj. pokyny pro práci na dálku, kterou lze provádět pomocí prostředků přímé komunikace na dálku, ale není to nutné. Podle nového projektu bude v budoucnu ze zákoníku práce odstraněna „práce na dálku“. Proces odstranění pojmu teleworking bude probíhat souběžně se zavedením pojmu práce na dálku do zákoníku práce.

Zákon dále obsahuje ustanovení, že zaměstnanec vykonávající práci na dálku je povinen vést evidenci vykonávaných činností, do které bude zaznamenávat popis činností, datum a čas jejich výkonu. Pojem práce na dálku zatím nemá v zákoníku práce své místo, ale do budoucna má zcela nahradit pojem práce na dálku ze zákoníku práce.

Zaměstnanec pracující na dálku

Práce na dálku byla zavedena a standardizována tak, aby ji mohlo zajišťovat co nejvíce zaměstnanců. Poznámka, že nemusí být poskytována komunikačními prostředky – jak je to nutné v případě práce na dálku – umožňuje větší volnost při její realizaci. Neznamená to však, že by pracovník na dálku neměl v tomto ohledu žádné povinnosti. Zaměstnanec pracující na dálku je povinen na žádost zaměstnavatele vést záznamy o vykonávaných činnostech s přihlédnutím zejména k popisu těchto činností, jakož i k datu a hodině jejich výkonu.

Zaměstnanec vyhotovuje záznam o provedených činnostech ve formě a s četností uvedenou v objednávce. Důležité je, že pokud zaměstnanec odmítne pracovat na dálku, může to mít důsledky, například napomenutí nebo napomenutí. Zákon nestanoví formu, jakou má zaměstnavatel práci na dálku doporučovat, ani nestanoví maximální dobu práce na dálku. Rozhodnutí v tomto ohledu je na zaměstnavateli.

Zaměstnavatel také není povinen argumentovat příkazem k práci na dálku. Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez závazků!

Jak ukončit smlouvu na dálku?

V první řadě stojí za to, aby ustanovení týkající se práce na dálku, včetně těch, která se týkají ukončení smluv na dálku, našla své místo v interních souborech společnosti, např. v pracovním řádu nebo dále v pracovním řádu na dálku. Pokud však žádná ustanovení neexistují, měli byste mít na paměti několik velmi důležitých otázek týkajících se ukončení smluv pro zaměstnance pracující na dálku, především:

  • ukončení smlouvy by mělo být písemné;
  • v případě pracovní smlouvy na dobu neurčitou by měl v prohlášení zaměstnavatele uvést důvod výpovědi;
  • výpověď by měla obsahovat poučení o právu zaměstnance podat opravný prostředek k pracovnímu soudu do 21 dnů.

Aby bylo ukončení pracovní smlouvy účinné, musí být podle předpisů splněny odpovídající podmínky. Nejdůležitější z nich: výpověď musí být písemná, měli byste mít také jistotu, že podaná nebo odeslaná výpověď bude účinně doručena. Zaměstnavatel má tedy dvě možnosti - doručování na dálku e-mailem nebo doručování dopisem klasickou poštou.

Výpověď dopisem nebo e-mailem?

Odstoupení od smlouvy lze zaslat poštou doporučeným dopisem. Za řádně doručenou se považuje okamžik převzetí zásilky adresátem nebo jinou oprávněnou osobou. Pokud si zaměstnanec dopis nevyzvedne, považuje se balík za doručený druhým oznámením provozovatele pošty. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. října 2005, I PK 37/05
„Dvojí oznámení doporučeného dopisu obsahujícího prohlášení zaměstnavatele o skončení pracovního poměru zakládá předpoklad faktické možnosti zaměstnance přečíst si jeho obsah, což znamená, že důkazní břemeno o nemožnosti přečíst si obsah pracovního poměru prohlášení zaměstnavatele je předáno jemu“.

Epidemie koronaviru ztížila zasílání oznámení klasickou poštou a praktici doporučují elektronickou formu. Protikrizový zákon zavedl ustanovení, že v době epidemie neplatí zásada dvojího oznamování. To znamená, že i když zaměstnavatel zaslal výpověď a zaměstnanec ji neobdržel, ani dvojitá výpověď nemusí znamenat, že zásilka byla doručena a výpověď je účinná. Pokud tedy zaměstnanec očekává, že bude propuštěn, nemusí nikdy obdržet dopis od zaměstnavatele a zaměstnavatel zaměstnance nepropustí. Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez závazků!

Druhou možností, jak ukončit smlouvu pro vzdáleného pracovníka, je učinit tak prostřednictvím e-mailu. Podle Čl. 781 § 1 občanského zákoníku je prohlášení vůle podané v elektronické podobě rovnocenné prohlášení vůle podané písemně. Bez předchozího podepsání dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisem však nebude možné zasílat výpověď v elektronické podobě. Takový podpis lze získat u některého z certifikovaných dodavatelů, např.: Sigilium Sign, Szafir 2.0, proCertum SmartSign nebo PEM – SRDCE 3.9. Ukončení pracovní smlouvy nelze podepsat pomocí důvěryhodného profilu na platformě ePUAP. Podpis pomocí důvěryhodného profilu nesplňuje požadavek kvalifikovaného elektronického podpisu, a tedy požadavek písemné formy, a tedy - výpověď by byla vadná.

Seznam certifikovaných dodavatelů naleznete na stránkách Národního certifikačního centra. Důležité je, že výpověď s kvalifikovaným elektronickým podpisem by měla být zaslána jako příloha e-mailu. Doručení e-mailu se rovná začátku výpovědní lhůty. Dopis se vyplatí poslat se zpětným potvrzením o přijetí, aby bylo možné konkrétně určit, kdy zásilka dorazila a od kdy začíná výpovědní lhůta.

Ukončení smlouvy v systému wFirma.pl

Systém wFirma.pl umožňuje proces ukončení smlouvy se zaměstnancem provést velmi intuitivně a rychle. Pro ukončení smlouvy se zaměstnancem v systému wFirma.pl přejděte na záložku PERSONÁL »SMLOUVY, vyberte danou smlouvu a z horní nabídky zvolte PŘIDAT» UKONČENÍ.

V závislosti na typu smlouvy a důvodu pro její ukončení by měl být uveden důvod ukončení pracovního poměru nebo volba výpovědní doby. Zvolený základ pro ukončení smlouvy se automaticky zapíše do potvrzení o zaměstnání.

 

Dokument o ukončení smlouvy je uložen přímo v dokumentech zaměstnance, lze jej jednoduše uložit ve formátu PDF, následně podepsat kvalifikovaným ověřeným podpisem a odeslat zaměstnanci e-mailem.

Ukončení smlouvy se vzdáleným zaměstnancem - shrnutí

Práce na dálku může být doporučena, pokud má zaměstnanec technické a místní dovednosti a schopnosti k výkonu takové práce a druh práce to umožňuje. Práce na dálku se stává běžným jevem a mnoho zaměstnavatelů se potýká s novými pochybnostmi a problémy. Jedním z nich je vypovězení smluv na dálku. Nejpřijatelnější je však ukončení smlouvy e-mailem nebo dopisem, pokud zaměstnavatel splní příslušné formální požadavky.