Předání dlouhodobého majetku pro osobní účely

Služební Poplatek

Podnikatelé při své podnikatelské činnosti využívají různý dlouhodobý majetek. Stává se, že po uplynutí doby užívání ve firmě se poplatník rozhodne převést daný dlouhodobý majetek do osobního majetku. Takový převod dlouhodobého majetku má daňové důsledky.

Převod dlouhodobého majetku na základě PID

Převod dlouhodobého majetku pro soukromou potřebu podnikatele nepodléhá dani. Podle Čl. 14 sec. 2 bod 1 zákona o PDP příjmy z podnikatelské činnosti jsou mj. příjem z prodeje dlouhodobého majetku používaného pro potřeby související s podnikatelskou činností za úplatu.

Předání vozidla pro soukromé účely podnikateli není placeným prodejem, a proto negeneruje příjem. Vyřazení vozidla z podnikatelské činnosti je však spojeno s ukončením výpočtu odpisů, a to od měsíce následujícího po měsíci vyřazení vozidla.

Takové stanovisko potvrdil ředitel Daňové komory v Katovicích individuálním usnesením ze dne 29. října 2012, sp. IBPBI / 1 / 415-916 / 12 / WRz, kde můžeme číst:

(…) Vyřazení majetku (výše uvedeného předmětu) z podnikatelské činnosti a jeho převod pro osobní potřebu podle zákona o dani z příjmů fyzických osob nemá žádné daňové důsledky, včetně daňových. Majetek podnikající fyzické osoby není právně oddělen od jeho osobního majetku, proto převod majetku z podnikatelské činnosti pro osobní potřebu nevytváří žadateli příjem. Tímto činem nezíská žádný finanční zisk. Dojde pouze k převodu věcí z majetku souvisejícího s podnikatelskou činností do osobního vlastnictví (...).

Prodej vyřazeného dlouhodobého majetku

Podle Čl. 10 sec. příjmem z podnikatelské činnosti je prodej majetku uvedeného v § 2 odst. 3 zákona o DPZ. 14 sec. 2 bod 1 zákona o DPPO vyřazen z podnikatelské činnosti, pokud mezi prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl majetek vyřazen z činnosti, a dnem jeho prodeje za úplatu neuplynulo 6 let. Aktiva, na která se vztahují tato nařízení, jsou:

  • dlouhodobý majetek,

  • aktiva, jejichž počáteční hodnota nepřesahuje 10 000 PLN, s výjimkou aktiv, jejichž počáteční hodnota nepřesahuje 1 500 PLN,

  • nehmotný majetek

- zařazen do evidence dlouhodobého majetku a nehmotného majetku.

Výnosy z ekonomické činnosti tedy vzniknou, pokud je vyřazený dlouhodobý majetek nebo jiná složka prodána do 6 let ode dne vyřazení. Takové stanovisko potvrdil ředitel Daňové komory v Katovicích individuálním usnesením ze dne 29. listopadu 2011, č.j. IBPBI / 1 / 415-934 / 11 / ZK, kde se můžeme dočíst:

(...) pozemky a budova uvedené v žádosti (spolu s doprovodnou infrastrukturou) tvořily samostatný dlouhodobý majetek využívaný pro účely dříve vykonávané hospodářské činnosti žadatele. Z tohoto důvodu příjem dosažený úplatným prodejem tohoto majetku, pokud se prodej uskuteční před uplynutím 6leté lhůty, počítaný od prvního dne měsíce následujícího po měsíci vyřazení tohoto majetku ze podnikatelská činnost provozovaná Zájemcem, bude představovat příjem ze zdroje příjmů uvedeného v čl. 10 sec. 1 bod 3 výše uvedeného zákona, tedy nezemědělská hospodářská činnost (...).

Příklad 1

Poplatník vyřadil automobil z ekonomické činnosti. Po dvou letech užívání se ho soukromě rozhodl prodat. V takové situaci bude vznikat příjem z podnikatelské činnosti, protože k převodu dlouhodobého majetku pro osobní účely došlo dříve než 6 let po prodeji.

Převod dlouhodobého majetku na základě DPH

Zdanění DPH zpravidla podléhá placeným činnostem, tedy placenému dodání zboží a placenému poskytnutí služby, jakož i intrakomunitárnímu dodání zboží.

Zákon také specifikuje některé činnosti, které by měly být považovány za placené dodání zboží. Takovými faktory jsou i některé neplacené činnosti poplatníka. Za zdanitelné dodání zboží se považuje i dodání zboží, které patří k jeho podniku plátcem daně, a to zejména:

  • převod nebo spotřebu zboží pro osobní účely poplatníka nebo jeho zaměstnanců, včetně bývalých zaměstnanců, společníků, akcionářů, akcionářů, členů družstev a jejich domácností, členů statutárních orgánů právnických osob, členů sdružení,

  • jakýkoli jiný dar

- pokud byl plátce daně oprávněn zcela nebo zčásti snížit částku daně splatnou o částku daně na vstupu při pořízení, dovozu nebo výrobě tohoto zboží nebo jeho součástí.

Pokud tedy podnikatel při nákupu provedl odpočet DPH, bude převod dlouhodobého majetku pro osobní účely podléhat zdanění.

Základ daně pro DPH v případě zdanitelných bezplatných dodání zboží se stanoví podle čl. 29a odstavec. 2 zákona o DPH. Z toho vyplývá, že základem daně u těchto dodání zboží je kupní cena zboží nebo obdobného zboží, a není-li kupní cena, výrobní náklady, zjištěné v době dodání tohoto zboží.

Při převodu věci pro soukromé účely by tedy měla být základem daně cena, za kterou by poplatník věc koupil v době jejího vyřazení z podnikání.

Příklad 2

Poplatník používal ve firmě notebook pořízený za 11 000 PLN, ze kterého si odvedl DPH. Po 5 letech užívání se rozhodl darovat pro osobní účely. Takový převod dlouhodobého majetku podléhá DPH. Základem daně je tržní hodnota notebooku k datu dodání, tedy 4 000 PLN.