Vypořádání pojistky placené ve splátkách v KPiR

Webová Stránka

Způsob vypořádání pojistné smlouvy hrazené ve splátkách závisí na přijatém způsobu vedení výnosové a nákladové knihy. V KPiR jsou dva způsoby evidence operací - hotovostní metoda a akruální metoda.

Rozdíly v evidenci s použitím jednotlivých metod si ukážeme na příkladech.

Příklad 1

Poplatník vede daňovou knihu výnosů a výdajů hotovostním způsobem. V říjnu 2013 si zakoupil pojištění osobních vozidel v hodnotě 40 000 PLN. Pojistné období je platné od 15. října 2013 do 14. září 2014. Pojistná částka je rozdělena do dvou splátek. První splátku uhradil poplatník dne 15.10.2013 a druhá splátka je splatná v dubnu 2014.

Poplatník by si měl dlužné pojistné v plné výši odečíst jako daňově uznatelné náklady v říjnu 2013. Na druhou stranu od ledna 2014 musí náklady upravit o hodnotu druhé (nezaplacené) splátky pojištění a zahrnout ji do nákladů pouze ve výši čas skutečné platby.

Podle Čl. 22 sec. 4, sekce 6b zákona o daních z příjmů fyzických osob (dále jen updof), u hotovostní metody má poplatník možnost zahrnout zaplacené pojištění do daňových nákladů jednorázově v plné výši ke dni uzavření pojistné smlouvy.

Při akruální metodě zahrne poplatník nepřímé náklady do KPiR k datu jejich vzniku. Pokud se však náklady týkají období přesahujícího daňový rok a není možné určit, jaká část z nich se vztahuje k danému daňovému roku, měly by být rozděleny poměrně k délce období, ke kterému se vztahují (čl. (5c) updof).

Pokud je tedy pojistná smlouva uzavřena na dva roky, měly by se její náklady poměrně rozdělit na toto období.

Příklad 2

Dne 11. října uzavřel poplatník pojistnou smlouvu na období od 15. října 2013 do 14. října 2014. Zaplacené pojistné činí 2 200 PLN, bylo zaplaceno najednou.

Hotovostní metoda: znamená, že poplatník může zaplacené pojistné účtovat do nákladů a zanést je i do KPiR.

Akruální metoda: znamená, že poplatník by měl zaplacené pojistné poměrně rozdělit do dvou let. A ano:

  • v roce 2013 ke dni uzavření smlouvy budou náklady zahrnovat [(2200: 365) * 78] = 470,14
  • 1. ledna 2014 budou náklady zahrnovat [(2200: 365) * 287] = 1729,86

Důležité!

Při placení pojistky ve splátkách byste měli pamatovat na změny v dani z příjmu, které vstoupily v platnost 1. ledna 2013. Pokud splátky nebudou zaplaceny včas, náklady by měly být upraveny:

  • platební lhůta ne více než 60 dnů - oprava do 30 dnů ode dne uplynutí platební lhůty,
  • platební lhůta delší než 60 dní - oprava po 90 dnech ode dne uplynutí platební lhůty.

V situaci, kdy by měl poplatník provést opravu a výše vynaložených nákladů je nižší než výše opravy, pak musí navýšit výnosy o částku, která nemůže snížit náklady.

Příklad 3

Dne 11. října uzavřel poplatník pojištění na období od 15. října 2013 do 14. října 2014. Pojistné činilo 2 200 PLN, splatné ve dvou splátkách. První zaplatil v říjnu, druhý je splatný v dubnu 2014. Příspěvky zaplatil včas.

Metoda pokladny

Při této metodě si poplatník může v plné výši odečíst pojistné jako daňové náklady ke dni uzavření smlouvy, tj. 11. října 2013. Dne 10. ledna 2014 uplyne 90 dnů ode dne zaúčtování pojistky do nákladů, proto , měla by zrušit náklady 1 100 PLN (výše nezaplacených splátek). Teprve 10. dubna bude znovu zpoplatněno (za předpokladu, že bude hotovo ve stanoveném termínu).

Akruální metoda

Při této metodě musí poplatník rozdělit zaplacené pojistné poměrně do dvou let:

  • v roce 2013 ke dni uzavření smlouvy budou náklady zahrnovat ((2200:365) * 78) = 470,14,
  • 1. ledna 2014 budou náklady zahrnovat ((2200: 365) * 287) = 1729,86.

V lednu 2014 by navíc měl daňový poplatník upravit náklady na nezaplacenou druhou splátku pojistky – 1 100 PLN. Až v dubnu, kdy doplatí zbytek pojištění, si ho bude moci dát do daňových nákladů.