Paušální částka na evidované tržby - dostupné paušální sazby

Služební Poplatek

V roce 2021 byl rozšířen katalog druhů činností, které mohou využít jednorázové zdanění evidovaných příjmů, a byly změněny jednorázové sazby. Pro každý prodej služeb nebo zboží je stanoven konkrétní paušál. Ověřte si, jaký paušál na evidovaných tržbách je přiřazen danému druhu činnosti!

Paušální částka za evidované tržby - předběžná informace

Paušální částka z evidovaných výnosů je jednou z jednodušších forem zdanění, neboť spočívá ve zdanění výnosů konkrétní paušální sazbou bez jejich snížení o daňově uznatelné náklady. Tuto formu zdanění mohou využít fyzické osoby provozující nezemědělskou podnikatelskou činnost nebo poskytující nájemní služby i formou veřejné obchodní společnosti nebo občanské společnosti, jakož i duchovní.

Jaké jsou limity paušálu na evidované tržby?

Aby bylo možné využít výhody zdanění formou paušálu z evidovaných výnosů, musí být splněny podmínky pro limity výnosů. Daňoví poplatníci si mohou zvolit zdanění formou jednorázové částky z evidovaných příjmů, pokud v předchozím daňovém roce získali:

 • výnosy z činností vykonávaných samostatně ve výši nepřesahující 2 000 000 EUR popř

 • výnosy pouze z činností vedených ve formě společnosti a celkové výnosy společníků nepřesáhly 2 000 000 EUR (9 030 600 PLN v roce 2021).

Pro poplatníky, kteří mají nárok na čtvrtletní zúčtování daně, je tento limit 200 000 EUR (903 060 PLN v roce 2021).

Paušální limity vyjádřené v eurech by měly být převedeny na PLN podle průměrného směnného kurzu vyhlášeného Polskou národní bankou 1. pracovní den října roku předcházejícího daňovému roku.

Začínající podnikatel, který v prvním zdaňovacím období překročí výše uvedené limity, neztrácí nárok na vypořádání formou jednorázové částky, ale v dalších letech je povinen limity dodržovat.

Při překročení hranice příjmů v průběhu roku není nutné v průběhu roku měnit formu zdanění. Ztráta nároku na výdajový paušál bude platit od 1. ledna následujícího roku.

Jaké daňové sazby má paušální částka z evidovaných příjmů?

Jak již bylo zmíněno, poplatníci, kteří si jako formu vypořádání s finančními úřady zvolili paušální sazbu z evidovaných příjmů, mohou v závislosti na profilu své činnosti využít jeden z osmi paušálů. V případě provádění komplexní činnosti s více sazbami je možné jich využít více. Je však třeba poznamenat, že základních je pět: 17 %, 15 %, 8,5 %, 5,5 % a 3 %. Podrobné informace o přiřazení druhu činnosti k paušálu upravuje čl. 12 sec. 1 zákona o paušální dani z příjmů z některých příjmů fyzických osob.

Do konce roku 2020 bylo k dispozici sedm paušálů pro jednotlivé výnosy, tedy 20 %, 17 %, 12,5 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 % a 2 %. Po změně, která nastává od 1. ledna 2021, však zákonodárce zavedl osm paušálních sazeb, tedy 17 %, 15 %, 12,5 %, 10 %, 8,5 %, 5,5 %, 3 % a 2 %. Dodatečně byla zrušena paušální sazba ve výši 20 %.

Paušální sazba 17 %

Sazbou 17 % (místo současných 20 %) mohou být zdaněny příjmy dosažené v oblasti svobodných povolání. Podle Čl. 4 sec. 1 bod 11 zákona o paušální dani z příjmů z některých příjmů fyzických osob se svobodnými povoláními rozumí nezemědělská ekonomická činnost vykonávaná osobně:

 • lékaři,

 • zubaři,

 • veterináři,

 • zubní technici,

 • zdravotní asistenti,

 • porodní asistentky,

 • sestry,

 • psychologové,

 • fyzioterapeuti,

 • vysvětluje,

 • právníci,

 • notáři,

 • právní poradci,

 • architekti,

 • stavební inženýři,

 • stavební odhadci,

 • statutární auditoři,

 • účetní,

 • pojišťovací agenti,

 • agenti nabízející doplňkové pojištění,

 • makléři zajištění,

 • pojišťovací makléři,

 • daňoví poradci,

 • poradci pro restrukturalizaci,

 • makléři cenných papírů,

 • investiční poradci,

 • agenti investiční společnosti,

 • patentoví zástupci,

 • učitelů v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spočívajících v hodinové výuce, ale osobním výkonem svobodného povolání je výkon činnosti bez zaměstnání na základě pracovních smluv, mandátních smluv, účelových smluv a jiných smluv obdobného povaha osob, které vykonávají činnosti související s podstatou profese.

Paušální sazba 15 %

Následující služby jsou zdaněny 15% sazbou:

PKWIU

Popis

18.20.30.0

reprodukce nosičů počítačových informací

45.40.40.0

zprostředkování prodeje motocyklů a jejich dílů a příslušenství

skupina 46.1

velkoobchodní zprostředkování

52.10.12.0

skladování a skladování kapalin a plynů

52.10.19.0

skladování a skladování zboží ve svobodných zónách

52.21.24.0

parkovací místa

ex 52.21.29.0

provozování call centra radio-taxi

ex 52.22.13.0

pilotování v mořských a pobřežních vodách

ex 52.22.14.0

pilotování ve vnitrozemských vodách

58.11.60.0

licencování související s nákupem práv na knihy, brožury, letáky, mapy atd.

58.12.30.0

licencování související s nabytím práv k používání seznamů a seznamů (např. adresa, telefon)

58.14.40.0

udělování licencí souvisejících s nabýváním práv k časopisům a dalším periodikům

58.19.30.0

licencování související s nabýváním práv k jiným tištěným produktům

58.21.40.0

licencování související se získáváním práv k užívání počítačových her

58.29.50.0

licencování související se získáváním práv k užívání počítačových programů

58.12.40.0

související s prodejem reklamního prostoru v seznamech a seznamech (např. adresa, telefon)

ex 58.21.10.0

vztahující se k vydávání balíčků počítačových her, s výjimkou online vydávání počítačových her

58.29.1

související s vydáním balíčků systémového softwaru

58.29.2

související s vydáváním aplikačních softwarových balíků

ex 58.29.3

vztahující se k vydávání počítačového softwaru staženého z internetu, s výjimkou online stahování softwaru

divize 60

související s vysíláním bezplatných a předplacených programů

62.02.10.0

související s poradenstvím v oblasti počítačového hardwaru

ex 62.01.1

související se softwarem

62.01.2

spadající pod seskupení "Originály počítačového softwaru"

ex 62.02

související se softwarovým poradenstvím

ex 62.09.20.0

pro instalaci softwaru

62.03.1

související se správou sítí a informačních systémů

ex 63.11.1

zpracování dat

59.11.25.0

streamování videa přes internet

63.91.1

zpravodajské agentury

63.99

zůstávající v rozsahu jinde nezařazených informací

oddíl K

finanční a pojišťovací služby jiné než odborné

68.3

související s realitními službami, poskytované na vyžádání

divize 69

právní, účetní a daňové poradenství, jiné než služby poskytované svobodnými povoláními

divize 70

- služby centrálních společností (centrála);

- poradenské služby související s řízením (PKWiU ex divize 70), s výjimkou poradenských služeb souvisejících s řízením rybího trhu (PKWiU 70.22.16.), jiné než poskytované v rámci svobodných povolání

divize 71

architektonické a inženýrské; technické testování a analytické služby, jiné než služby poskytované svobodnými povoláními

divize 73

reklamní; služby průzkumu trhu a veřejného mínění

74.1

v oblasti specializovaného projektování, kromě těch, které poskytují svobodná povolání

74.2

fotografický

74.3

překladatelské a tlumočnické služby s výjimkou odborných služeb

kapitola 78

související se zaměstnáním

divize 79

poskytované touroperátory, cestovními zprostředkovateli a agenty a další rezervační a související služby

divize 80

detektivní a bezpečnostní služby s výjimkou prací souvisejících s montáží protipožárních systémů a systémů proti vloupání s následným monitoringem


81.10.10.0


81.29.11.0

82.9


82.20.10.0
82.19.11.0
82.30

realitní služby prováděné na vyžádání, spočívající mj.

- udržování pořádku v budovách, ovládání vytápění, větrání, klimatizace, provádění drobných oprav,

- dezinfekce a hubení škůdců,

- související s podpůrnými obchodními činnostmi, jinde nezařazené,

- call centra,

- duplikace,

- související s pořádáním kongresů, veletrhů a výstav

divize 86

v oblasti zdravotnictví, jiné než odborné služby

divize 88

- v oblasti sociální pomoci bez ubytování (PKWiU ex odbor 88), jiné než poskytované v rámci svobodných povolání, s výjimkou služeb sociální pomoci bez ubytování v oblasti návštěv a domácí asistence poskytované zdravotně postiženým (PKWiU 88.10 0,14),

- sociální pomoc bez ubytování v oblasti denní péče poskytovaná dospělým se zdravotním postižením (PKWiU 88.10.15),
- sociální pomoc bez ubytování v oblasti denní péče o děti, s výjimkou péče o zdravotně postižené děti (PKWiU 88.91.11),
- sociální pomoc bez ubytování v oblasti denní péče o zdravotně postižené děti a mládež (PKWiU 88.91.12),
- sociální pomoc bez ubytování poskytovaná pečovateli o děti (PKWiU 88.91.13),
- ostatní služby sociální péče bez ubytování, jinde nezařazené (PKWiU 88.99.19), jiné než poskytované v rámci svobodných povolání

divize 90

kulturní a zábavní

divize 93

související se sportem, zábavou a rekreací

Paušální sazba 8,5 % (až 100 000 PLN) a 12,5 % (nad 100 000 PLN)

Paušální sazba 8,5 % se vztahuje na výnosy do 100 000 PLN a 12,5 % z výnosů z přebytku nad 100 000 PLN pro:

PKWIU

Popis

žádná definice

peněžní a peněžní hodnoty přijaté nebo zpřístupněné poplatníkovi v kalendářním roce, jakož i hodnota přijatých naturálních plnění a jiných bezúplatných plnění na základě nájemní, podnájemní, pachtovní, podnájemní nebo jiné smlouvy obdobné povahy.

žádná definice

z nájemních, podnájmových, pachtovních, podnájemních a jiných obdobných smluv, majetek související s ekonomickou činností

divize 55

poskytovat ubytovací služby

68.20.1

poskytování služeb v oblasti pronájmu a servisu vlastních nebo pronajatých nemovitostí

divize 72

poskytování služeb v oblasti výzkumných a vývojových prací

77.11.10.0

pronájem a pronájem osobních a dodávkových automobilů, bez řidiče

77.12.1

pronájem a leasing ostatních motorových vozidel (kromě motocyklů), bez řidiče

77.34.10.0

pronájem a pronájem prostředků vodní dopravy bez posádky

77.35.10.0

pronájem a pronájem letecké dopravy bez posádky

77.39.11.0

pronájem a pronájem kolejových vozidel (bez servisu)

77.39.12.0

pronájem a pronájem kontejnerů

77.39.13.0

pronájem a leasing motocyklů, karavanů a automobilů s ubytovnou, bez řidiče

77.40

pronájem a leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, s výjimkou děl chráněných autorským právem

divize 87

poskytování sociálních služeb s ubytováním, jiné než poskytované v rámci svobodných povolání

sazba 8,5 %

Paušální sazba 8,5 % se vztahuje na výnosy:

PKWIU

Popis

žádná definice

z obslužné činnosti včetně tržeb z pohostinské činnosti v oblasti prodeje nápojů s obsahem alkoholu nad 1,5 % podle položky č. 1, 2, 3, první odrážky, 4 a 6-8 tabulky

84.25.11.0

z poskytování protipožárních a protipožárních služeb

divize 85

z poskytování jiných vzdělávacích služeb než odborných služeb

divize 91

z poskytování služeb spojených s provozem knihoven, archivů, muzeí a dalších kulturních služeb

žádná definice

z činnosti spočívající ve výrobě předmětů (výrobků) z materiálu svěřeného objednatelem

žádná definice

provize získané komisionářem z prodeje na základě komisionářské smlouvy

žádná definice

provize získané distributorem tisku na základě smlouvy o distribuci tisku

žádná definice

obdržel jako náhradu škody na majetku související s provozovanou podnikatelskou činností nebo provozováním zvláštních útvarů zemědělské výroby

sazba 5,5 %

Sazba 5,5 % se použije na následující výnosy:

 1. z výrobní činnosti, stavebních prací nebo v oblasti nákladní dopravy vozovým parkem s nosností nad 2 tuny;

 2. provize z obchodní činnosti při prodeji jednorázových jízdenek MHD, známek na měsíční jízdenky, poštovních známek, žetonů a magnetických karet do automatů;

 3. z prodeje osvědčení o původu uvedených v čl. 14 sec. 2 bod 14 zákona o DPZ.

3% sazba

Paušální sazba 3 % pokrývá příjmy:

 • z pohostinské činnosti, kromě prodeje nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,5 %;

 • ze služeb živočišné výroby;

 • z obchodních služeb;

 • činnost lužních a mořských rybářů při prodeji ryb a dalších surovin z vlastních úlovků;

 • z prodeje movitých věcí, které jsou využívány při nezemědělské podnikatelské činnosti (s výjimkou nemovitostí, které jsou zdaněny sazbou 10 %);

 • z zděděného prodeje movitého majetku podniku.

Paušální částka za evidované tržby - zřídka používané sazby

Kromě pěti základních paušálních částek, o kterých jsme hovořili dříve, existují také dva, které se používají velmi zřídka. Bavíme se o 10% a 2% paušálu.

paušální sazba 10 %

Tato sazba se použije v případě úplatného prodeje vlastnického práva nebo nemovitosti, který:

 • jsou nehmotným nebo právním majetkem nebo jsou považovány za dlouhodobý majetek a jsou zahrnuty v evidenci dlouhodobého majetku nebo nehmotného majetku;

 • z důvodu doby použitelnosti kratší nebo rovné jednomu roku nejsou klasifikovány jako dlouhodobý majetek ani nehmotný majetek;

 • je majetek tvořící družstevní právo k provozovně nebo podíl na takovém právu, který není veden v evidenci dlouhodobého majetku nebo nehmotného majetku.

Paušální částka 2 %

Paušální sazbou se zdaňují příjmy získané prodejem produktů zpracovaných jiným způsobem než průmyslové produkty rostlinného a živočišného původu z vlastního pěstování a šlechtění nebo šlechtění.

Paušální částka z příjmů zaznamenaných v systému wFirma.pl

V systému wFirma.pl je možné vést evidenci u firmy, která využívá formu zdanění, což je paušální částka za evidované tržby. K dispozici jsou všechny zákonodárcem stanovené paušální sazby pro podnikatelskou činnost a je možné vést evidenci tržeb s možností stažení JPK_EWP na vyžádání správce daně.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Pro možnost vypořádání paušálu pomocí systému na účtu nastaveném v záložce: NASTAVENÍ »DANĚ» DAŇ Z PŘÍJMU vyberte v položce TYP EVIDENCI volbu EVIDENČNÍ PŘÍJMY (VYHRNUTÍ).

Poté, po stanovení paušální částky jako formy zdanění, je možné při vystavení faktury stanovit paušální sazbu položky. Poté po vystavení faktury přejde do Evidence tržeb ve zvoleném paušálu.

Evidenci tržeb naleznete v záložce Evidence »EVIDENCE PŘÍJMŮ, kde budou dokončeny všechny záznamy v záložce PŘÍJMY v členění na příslušné paušální sazby daně z příjmů.

Na žádost finančního úřadu si uživatel bude moci stáhnout JPK_EWP v záložce: EVIDENCE »EVIDENCE PŘÍJMŮ a ve spodní části stránky zvolit období, za které se má soubor generovat. Poté vyberte možnost DOWNLOAD JPK EWP.

Soubor JPK_EWP lze v systému vygenerovat i z úrovně START »DANĚ» JEDNOTNÝ KONTROLNÍ SOUBOR »PŘIDAT» PŘIDAT JPK EWP.

Od této úrovně je také možné odeslat soubor označením a volbou ODESLAT DO MF.