Prodej do zahraničí a export - kde uhradit DPH?

Webová Stránka

Jednou z charakteristik DPH je její územní charakter. To znamená, že daňová povinnost vzniká v zemi, kde zákon o DPH uznává činnost za dokončenou. Proto mohou nastat problémy se správným zařazením a určením místa zdanění dodání zboží. Co je tedy prodej mimo republiku a export – v následujícím článku tyto dvě činnosti porovnáme.

Vývoz jako zdanitelná činnost

Než se však pustíme do srovnání prodeje mimo republiku s exportem zboží, musíme si ujasnit situace, ve kterých obě situace řešíme.

Nejprve se zabývejme exportem zboží. čl. 5 sec. 1 bod 2 zákona o DPH přímo uvádí, že vývoz zboží podléhá zdanění daní ze zboží a služeb.

Kromě toho stojí za zmínku, že zákon nám poskytuje právní definici vývozu. Podle Čl. 2 bod 8 - vývozem zboží se rozumí dodání zboží odeslaného nebo přepraveného z území tuzemska mimo území Evropské unie:

  1. dodavatelem nebo jeho jménem,
  2. nebo kupující usazený mimo území tuzemska nebo na jeho účet, s výjimkou zboží vyváženého samotným kupujícím za účelem vybavení nebo zásobování rekreačních plavidel a turistických letadel nebo jiných dopravních prostředků pro soukromé účely

- je-li vývoz zboží mimo území Evropské unie potvrzen příslušným celním orgánem uvedeným v celních předpisech.

Z prezentované definice vyplývá, že klíčovým prvkem pro posuzování dané transakce jako vývozu zboží je, že zboží, které je předmětem dodávky, by mělo být odesláno nebo přepraveno z území Polska mimo území Evropské unie.

V důsledku toho můžeme zboží vyvážet pouze tehdy, když dochází k fyzickému pohybu zboží z Polska do země mimo EU. V případě prodeje zboží, který zahrnuje přepravu z Polska do země mimo EU, je nutné uznat vývoz zboží, což je činnost podléhající polské DPH.

Prodej mimo republiku - pravidla DPH

Prodej zboží uskutečněného mimo území tuzemska nebyl uveden v katalogu zdanitelných činností uvedených v čl. 5 sec. 1 zákona o DPH.

Navíc v obsahu aktu není žádná definice takové transakce. Je však třeba připomenout, že prodej zboží pod DPH je klasifikován jako placené dodání zboží dle čl. 7 sec. 1 zákona o DPH.

Jak jsme již naznačili v úvodu, DPH je územní. V důsledku toho je třeba určit, které ustanovení se týká otázky místa zdanění prodeje zboží. Taková úprava je obsažena v čl. 22 sec. 1 zákona o DPH, kde mj. se můžeme dočíst, že místem zdanění dodání zboží je v případě:

  • zboží odeslané nebo přepravené osobou, která je doručuje, jeho kupujícím nebo třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době zahájení přepravy nebo přepravy ke kupujícímu;
  • neodesílané nebo nepřepravované zboží - místo, kde se zboží nachází v době dodání.

Jedná se tedy o ustanovení, které stanoví, že místem zdanění zboží přepravovaného v důsledku prodeje je místo, kde přeprava začíná. Pokud tedy přeprava zboží začíná v jiné zemi než v Polsku, pak prodej mimo území tuzemska nepodléhá polské DPH, ale podléhá ustanovením země zahájení přepravy.

Jako příklad potvrzující správnost výše uvedeného stanoviska lze uvést obsah individuálního výkladu ředitele KIS ze dne 26. dubna 2019, č. 0112-KDIL1-3.4012.112.2019.1.AP:

S odkazem na okolnosti uvedené v žádosti je třeba uvést, že místem dodání zboží, které žadatel prodává jinému příjemci (společnosti se sídlem v Itálii) - na základě citovaného ustanovení zákona - je místo, kde zboží se nachází v době zahájení přepravy, tj. území Ukrajiny.

V analyzovaném případě tedy není předmětem daně ze zboží a služeb na území Polska popisovaná dodávka zboží uskutečněná žadatelem mimo území tuzemska.”. Prodej zboží, místo zahájení přepravy v jiné zemi než v Polsku, nepodléhá polské DPH.

Prodej do zahraničí a export - srovnání

Přejdeme-li ke srovnání obou popsaných činností, je třeba především poznamenat, že čl. 22 sec. 1 zákona o DPH s uvedením, že místem zdanění prodeje je stát, ve kterém se zboží nachází v době zahájení jeho přepravy nebo odeslání.

Aplikace výše uvedeného standardu na oba skutkové stavy znamená, že zdanění v Polsku bude podléhat pouze vývoz zboží. S jistotou můžeme konstatovat, že je nesprávné klást rovnítko mezi činnost vývozu zboží a prodej uskutečněný mimo území Polské republiky.

Příklad 1

Polský podnikatel nakoupil v Německu zboží, které převezl do svého skladu v Polsku. Poté bylo zboží odesláno z Polska dodavateli z Ukrajiny. V tomto případě se jedná o vývoz zboží, které podléhá DPH v Polské republice (s možností uplatnění 0% sazby DPH).

Příklad 2

Polský podnikatel nakoupil v Německu zboží, které bylo přepraveno přímo dodavateli z Ukrajiny. V tomto případě je místem zahájení expedice zboží Německo. To znamená, že takové prodeje nepodléhají zdanění v Polsku, ale v Německu v souladu s tamními předpisy o DPH. Půjde o činnost vývozu zboží podle německého práva.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek! Podobně upozornil i ředitel KIS ve výkladu ze dne 18.3.2020, č. j. 0111-KDIB3-3.4012.73.2019.1.JS. Úřad uvedl, že vzhledem k tomu, že zboží bude přepravováno přímo z území jiné země než Polska do třetí země, je třeba uvést, že plátce daně v souvislosti s takovýmto prodejem nevykonává žádnou činnost podléhající DPH země. Zejména neexistují žádné důvody pro uznání prodeje jako vývozu zboží uvedeného v čl. 2 bod 8 zákona o DPH - z důvodu, že zboží nebude přemísťováno z území Polska.

Protože tedy placené dodání zboží mimo území tuzemska nebude podléhat zdanění v Polsku, nebude se na něj vztahovat tuzemská sazba daně včetně zvýhodněné sazby 0 %. Nezapomeňte, že prodej zboží mimo území tuzemska není vývozem podléhajícím polské DPH. Případně se může jednat o zdanitelné činnosti podle daňových zákonů země, ve které se zboží nachází v době odeslání. V tomto ohledu by se však měl řídit zahraničními předpisy.

Daň ze zboží a služeb zajišťuje širokou škálu činností, jejichž výkon podléhá DPH. Zmiňuje mj. vývozu zboží. Tímto pojmem přitom nelze rozumět každý prodej uskutečněný do země mimo EU. Zásadní je, aby zboží bylo zasíláno z území Polska. Pouze za takových okolností lze hovořit o vývozu zboží podle čl. 2 bod 8 zákona o DPH.