Praxe ve veřejné správě pro osoby se zdravotním postižením

Servis

Státní orgány by měly jít příkladem soukromému sektoru v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Veřejné instituce by měly ostatním firmám ukazovat směr navazování spolupráce s lidmi se zdravotním postižením a zdůrazňovat její pozitivní stránky. Zaměstnávání zdravotně postižených v podnicích přináší mnoho výhod – pro zaměstnance stabilní pracoviště, které mu dává pocit nezávislosti a je zdrojem výrazného zadostiučinění, pro zaměstnavatele je to příležitost pomáhat lidem v nouzi a vytvářet pozitivní obraz společnost. Důležité budou i zisky získané od státu formou dotací a nižších sociálních příspěvků. Je tedy třeba konstatovat, že stáž ve veřejné správě nabízená osobám se zdravotním postižením je výborným řešením jak pro samotné zainteresované zaměstnance, státní orgány, tak i pro soukromé podniky, kterým se podaří získat proškolený personál.

Stáž ve veřejné správě v posledních letech vychází vstříc potřebám sociální a profesní aktivizace zdravotně postižených lidí v Polsku. Prostředky Evropské unie a Státní fond rehabilitace osob se zdravotním postižením (dále jen PFRON) poskytují velkou podporu lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí nastoupit do trvalého zaměstnání a řádně se na něj připravit.

Problémy zdravotně postižených zaměstnanců v současné realitě

Na trhu práce panuje škodlivé přesvědčení, že zdravotně postižený pracovník je osoba s horším vzděláním, méně výkonná a náročná a kvůli horšímu zdravotnímu stavu častěji nepřítomná v práci. Tuto situaci nezlepšuje ani vysoký formalismus provázející zaměstnávání nových zdravotně postižených pracovníků.

Postižení se musí potýkat s mnoha problémy nejen po stránce pracovní. Obtížná je i jejich lokalizace, kupř. na sociálním základě – lidé se s nimi často vyhýbají kontaktu z vlastní nevědomosti a strachu, že jim ublíží, nebo se naopak stávají přehnaně ochranitelskými. Ani jeden z těchto postojů není pro handicapovaného člověka pohodlný. Tento člověk chce, aby se s ním zacházelo jako s každým jiným „zdravým“ člověkem, také jako s plnohodnotným zaměstnancem.

Bohužel i přes narůstající přítomnost osob se zdravotním postižením ve veřejném životě, například ve sportu nebo politice, je obraz zdravotně postiženého zaměstnance stále velmi stereotypní. Programy stáží probírané v tomto článku mají šanci to změnit.

Co by mělo charakterizovat pracoviště přátelské k handicapovaným?

Pracoviště určené pro osoby se zdravotním postižením, kromě toho, že musí být individuálně přizpůsobeno jejich potřebám, by mělo být řešeno tak, aby co nejvíce uspokojovalo pracujícího člověka.

Spokojenost s prací je důležitá jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Dosažení pracovního úspěchu pomáhá postiženému člověku asimilovat se nejen s kolegy, ale i s celou společností, buduje jeho sebevědomí a má pozitivní vliv na pocit všeobecné spokojenosti se životem. Spokojený zaměstnanec pro zaměstnavatele znamená zaměstnance efektivnějšího, více zapojeného do plnění pracovních povinností a také loajálnějšího vůči zaměstnavateli.

Právě diskutované programy stáží mohou umožnit lidem se zdravotním postižením zjistit, zda jim daný typ práce vykonávané během stáže přinese uspokojení, jak je uvedeno výše. V současné době je z mnoha druhů aktivizace osob se zdravotním postižením, které na trhu existují, nejvýznamnějším a nejužitečnějším projektem projekt „Program sociální a profesní aktivizace osob se zdravotním postižením“ a program „Stabilní zaměstnání“.

Projekt "Program sociální a profesní aktivizace osob se zdravotním postižením"

Projekt „Program sociální a profesní aktivizace osob se zdravotním postižením“ je určen pouze osobám se statutem osoby se zdravotním postižením. Tento projekt poskytuje komplexní podporu zdravotně postiženým v oblasti sociální a profesní integrace. Cílem programu je sociální a profesní aktivizace mezi lidmi se zdravotním postižením ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. Tato stáž má zvýšit nejen úroveň zaměstnanosti, ale i společenské aktivity.

Program je navržen tak, aby připravil osoby se zdravotním postižením na samostatné fungování ve společnosti, usnadnil jim hledání zaměstnání a změnil jejich image, aniž by jim přiřazoval stereotypní názor na méně vzdělané nebo kvalifikované lidi.

Kdo se může stát stážistou?

Předmětný program je určen osobám starším 18 let, pracujícím a studujícím osobám, které mají ke dni zapojení do projektu postavení osoby se zdravotním postižením ve smyslu zákona o pracovní a sociální rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. osoby, nebo mají diagnostikovanou poruchu v podobě duševní poruchy ve smyslu zákona o ochraně duševního zdraví.

Osoby se zdravotním postižením, které již nastupují do zaměstnání, mohou využívat činností poskytovaných v rámci sociální, pracovní nebo vzdělávací reintegrace, tedy odborného vzdělávání. Nemohou však těžit z profesní reintegrace, jako je učňovská příprava, zprostředkování zaměstnání nebo využívání služeb školitelů práce.

Co projekt nabízí?

Jak již bylo naznačeno výše, tento projekt poskytuje účastníkům nejen odbornou praxi, ale také pomoc při sociální aktivizaci. V rámci zavádění a adaptace na odbornou činnost program nabízí odborné aktivizační dílny, odborný výcvik zakončený externí (státní) zkouškou, k tomu přizpůsobenou výuční dobu ve státním podniku, zprostředkování zaměstnání a služby lektora zaměstnání.

Na druhou stranu v rámci pomoci handicapovaným, kteří se chtějí začlenit do společnosti, program garantuje workshopy sociálních kompetencí, individuální psychologické terapie a rodinnou terapii s psychologem, kterých se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci a pečovatelé. Projekt také zajišťuje právní pomoc, kulturní vycházky (divadlo, kino, muzea), pohybovou terapii, rehabilitaci a setkání s dietologem. Každý typ podpory také umožňuje využít asistenci asistenta pro handicapované. Dodatečně je třeba zdůraznit, že účast v projektu je bezplatná a každý účastník získává úrazové pojištění po dobu účasti v projektu, pracovnělékařskou zkoušku, školicí stipendium po dobu účasti na odborném výcviku a stáž stipendium ve výši přibližně 1 600 PLN měsíčně.

Zaměstnavatel naopak může počítat s úhradou nákladů na vybavení pracoviště pro osobu se zdravotním postižením. Zahrnuje návrat mj vybavení, nářadí a učební pomůcky. Zaměstnavatel může navíc využít pomoci pečovatelů vyškolených k péči o závislé osoby.

Program „Stabilní zaměstnání“.

Program je realizován z prostředků PFRON a jeho úkolem je iniciovat a následně podporovat aktivity veřejné správy zaměřené na vzdělávání a zvyšování zaměstnanosti zdravotně postižených osob, které jim poskytují záruku stabilního zaměstnání. Právním základem pro provádění programu je čl. 47 odstavec. 1 bod 4 zákona o pracovní a sociální rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Program je implementován ve dvou modulech:

  • modul I „Instituce“ - jeho přímými adresáty jsou orgány a instituce plnící úkoly v oblasti veřejné správy, územních samosprávných celků a kulturních institucí státní správy a samosprávy, které budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením;

  • modul II „Odborné stáže“ – byl určen nevládním organizacím, které připraví a nasměrují osoby se zdravotním postižením na odbornou stáž ve státní správě.

Kdo může program používat?

Programu se mohou zúčastnit lidé v produktivním věku, tedy lidé, kteří nedosáhli důchodového věku, mají těžký, střední nebo lehký stupeň zdravotního postižení (nebo ekvivalentní potvrzení) a jsou nezaměstnaní.

Formy a rozsah pomoci v rámci modulu I "Instituce"

Podle tohoto modulu je instituce žádající o finanční prostředky související se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením povinna:

  • vybavení pracovišť v souladu s platnými normami a ustanoveními zákona o pracovní a sociální rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které se týkají zejména: povrchu, osvětlení, pokojové teploty, vlhkosti vzduchu, přípustných norem koncentrací zdraví škodlivých faktorů, hluku ;

  • zajistit vhodné hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i vhodné úpravy nezbytné v souvislosti s typem postižení konečného příjemce na pracovních stanicích vybavených v rámci programu;

  • zaměstnávání konečných příjemců na pozicích zahrnutých v programu po dobu nejméně 12 měsíců.

V situaci, kdy doba zaměstnání osoby se zdravotním postižením bude kratší než 12 měsíců, bude správní instituce povinna vrátit PFRON přijaté finanční prostředky ve výši rovnající se 1/12 jejich části za každý kalendářní měsíc chybějící do 12. měsíce. Kromě toho mají veřejné instituce účastnící se programu právo žádat o spolufinancování nákladů na školení, včetně náklady na školící služby, služby tlumočníka znakového jazyka, průvodcovského tlumočníka, lektora pro nevidomé, ubytování a stravování uvedené výše zaměstnanci a školicí materiály.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez závazků!

Formy a rozsah pomoci v rámci modulu II "Odborné stáže"

V rámci tohoto modulu spolufinancování pokrývá aktivizační činnosti zaměřené na získání kvalifikace, odborných a zaměstnaneckých dovedností osobou se zdravotním postižením, a to realizací mj. kurzy, workshopy a odborná školení. Program dále nabízí individuální přípravu a realizaci plánu budoucí kariéry zdravotně postiženého a víceúrovňové kariérové ​​poradenství.

Během stáže může zaměstnanec počítat s podporou asistenta a job kouče během prvních 3 měsíců práce. Zaměstnaná osoba navíc po dobu prvních 3 měsíců stáže dostává stipendium a náhradu nákladů na cestu na pracoviště a zpět. Podnikatelé, kteří se rozhodnou do programu zapojit, musí počítat s tím, že jim PFRON vyplatí finanční prostředky za předpokladu, že udrží zdravotně postižené zaměstnance na výuce po dobu minimálně 3 měsíců.

Praxe ve veřejné správě pro osoby se zdravotním postižením - shrnutí

Projekty socioprofesní aktivizace osob se zdravotním postižením jsou vzhledem k značné rozmanitosti osob se zdravotním postižením vždy složitým počinem, vč. vzhledem k druhu postižení, životní a finanční situaci, psychickému stavu, ale i stupni vzdělání a pracovních zkušeností.

Veřejné instituce i soukromé podniky by proto měly ke každému zaměstnanci přistupovat individuálně a vybírat zdroje a nástroje pro profil zaměstnaného zaměstnance. Zaměstnavatelům by navíc mělo záležet na spokojenosti zaměstnance s jím vykonávanou prací – spokojený zaměstnanec je výkonnější a motivovanější. Řádné přizpůsobení pracoviště a řádné proškolení školícího člověka navíc dá zaměstnavateli šanci získat dobrého a loajálního zaměstnance natrvalo, nejen na dobu praxe.