Mnohostranné transakce - co to jsou a čím se vyznačují? část 1

Služební Poplatek

Zahraniční transakce se vyznačují jiným specifikem zúčtování než tuzemské transakce. Potíže při jejich vyřizování nastávají především v oblasti daně ze zboží a služeb. V praxi nedochází pouze k jednoduchým transakcím mezi dvěma subjekty, tedy prodávajícím a kupujícím, někdy mezi nimi může dojít i k jinému subjektu, nebo dokonce k několika z různých zemí. Jedná se o tzv mnohostranné transakce. Čím se vyznačují a jak je poznat?

Mnohostranné transakce - typy

Jak název napovídá, multilaterální transakce jsou transakce mezi více protistranami.

Za multilaterální transakce se považují následující:

 • řetězové dodávky (zboží je prodáváno postupně několika subjekty, ale přesouváno pouze od prvního dodavatele k poslednímu);
 • tripartitní transakce (obchod se uskutečňuje mezi třemi různými subjekty identifikovanými pro účely intrakomunitárních transakcí, ale zboží se přesouvá pouze od prvního dodavatele k poslednímu);
 • zvláštní formy transakcí; např. zprostředkování nemovitostí a ubytování v hotelovém sektoru, dropshipping, služby cestovního ruchu.

Mnohostranné transakce jsou z hlediska vypořádání daní rozhodně složité transakce, kterých mohou využít ti, kdo se zabývají daňovými úniky.

Řetězové dodávky - charakteristika

Řetězové transakce jsou prodejem zboží postupně několika subjekty, které se ve skutečnosti přesouvá přímo od prvního dodavatele k poslednímu kupujícímu. Každá z dodávek je fakturována samostatně. Způsob přepravy zboží (zda nejprve po silnici, pak letecky) není důležitý. Tento případ je upraven v čl. 22 sec. 2 zákona o DPH.

Ke každému z plnění v řetězové transakci se přistupuje samostatně, místo jejich zdanění se tedy určuje samostatně. Nejdůležitější při správném vyřízení řetězové dodávky je rozpoznat tzv pohyblivé a stacionární dodávky. Pohyblivá dodávka je plněním intrakomunitární dodání (intrakomunitární dodání) a je přednostně zdaněno sazbou DPH 0 %.

Mobilní doručení

Mobilní doručení je připsáno subjektu, který zajišťuje přepravu. Dodávka související s přepravou je zdaněna v místě, kde se zboží nachází v době zahájení přepravy nebo přepravy.

Pozornost!

Pouze jedna dodávka v řetězci může být pohyblivou dodávkou (tj. pouze jednu dodávku lze přiřadit k pohybu zboží).

První otázka, kterou si musíte položit u řetězové dodávky, je: ke které dodávce byste měli přiřadit dopravu?

Pro přiřazení dopravy k dané dodávce je důležité, která z entit:

 • kontaktuje přepravní společnost pro potvrzení dostupnosti zboží k vyzvednutí,
 • stanoví datum převzetí zboží, rozměry a jeho hmotnost,
 • dohodnout způsob nakládky zboží a náležitosti, které musí dopravní prostředek splňovat,
 • vygeneruje číslo objednávky opravňující k vyzvednutí zboží v určeném místě a čase,
 • kontaktuje prvního prodejce v dodavatelském řetězci, aby potvrdil datum a další podrobnosti o odeslání,
 • radí dopravci ohledně bezpečné nakládky, přepravy a vykládky zboží (v případě kapalných a/nebo nebezpečných věcí).

V zahraničním obchodu, včetně obchodu Společenství, budou dodací podmínky určeny smluvními ustanoveními na základě Incoterms 2000, které tvoří soubor mezinárodních podmínek prodeje. Nejedná se však o absolutní vodítko a mohou pouze pomoci při určování, které ze zásob je pohyblivá dodávka.

Takový postoj zaujal mj. i Ředitel Daňové komory v Katovicích ve výkladu ze dne 17. 6. 2013 (číslo jednací IBPP4443-130 / 13 / PK). Podle ní mohou být Incoterms jediným vodítkem pro přiřazení přepravy zboží k dané dodávce pouze v případě neexistence dalších ujednání ze strany stran transakce.

Subjekty, u kterých došlo k mobilnímu dodání, se vykazují jako intrakomunitární dodání zboží (intrakomunitární dodání zboží) a intrakomunitární pořízení zboží (intrakomunitární pořízení zboží (resp. jeden vývoz a jeden dovoz). Taková transakce může proběhnout pouze jednou v celém řetězci.

Stacionární dodávky

Pevné dodávky jsou jakékoli dodávky, které předcházejí odeslání nebo přepravě zboží. Jsou zdaněny v místě, kde začíná odeslání nebo přeprava zboží.

Místem dodání u předřazených dodávek v řetězci WDT je ​​místo, kde začíná odeslání nebo přeprava zboží.

Místem dodání u dodávek navazujících na WNT v řetězci je místo, kde končí odeslání nebo přeprava zboží.

Třístranné obchody - charakteristika

Trilaterální (vnitrokomunitární) transakce jsou jednou z forem řetězové dodávky. Transakce, které společně splňují podmínky:

 • tři plátci DPH identifikovaní pro intrakomunitární plnění ve třech různých členských státech se podílejí na dodání zboží tak, že první z nich předá zboží přímo poslednímu v řadě, přičemž zboží je dodáno mezi prvním a druhým a druhým a poslední v pořadí,
 • předmět dodání je odeslán nebo přepraven prvním nebo přepraven druhým plátcem DPH nebo na jeho účet z území jednoho členského státu na území jiného členského státu.

Aby byla transakce uvnitř Společenství považována za tripartitní transakci uvnitř Společenství, měly by být splněny následující podmínky:

 • transakce se týká tří plátců DPH identifikovaných pro plnění uvnitř Společenství ve třech členských státech,
 • transakce se týká dodání stejného zboží tak, že první plátce předá zboží přímo poslednímu v objednávce s tím, že dodání zboží proběhne mezi prvním a druhým a druhým a posledním,
 • zboží je odesláno nebo přepraveno prvním nebo přepraveno druhým plátcem DPH nebo jeho jménem z území jednoho členského státu na území jiného členského státu.

Tripartitní transakce ve světle čl. 135-138 zákona o DPH je tedy dodání zboží mezi třemi různými subjekty registrovanými pro účely EU plnění, kdy je zboží dodáno pouze mezi prvním a posledním subjektem.

Trilaterální transakce – zjednodušený postup

V rámci trojstranných transakcí lze rozlišit zjednodušený postup pro vypořádání DPH. Spočívá v tom, že poslední plátce DPH zúčtuje DPH z důvodu dodání zboží jemu druhým plátcem DPH, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 1. dodání poslednímu plátci DPH bezprostředně předcházelo intrakomunitární pořízení zboží od druhého plátce DPH,
 2. druhý nejvyšší plátce DPH, který dodává posledního plátce DPH, nemá sídlo ani bydliště v členském státě, kde končí přeprava nebo přeprava,
 3. druhý nejvyšší plátce DPH používá pro prvního a posledního plátce DPH stejné identifikační číslo pro DPH, které mu bylo přiděleno jiným členským státem, než ve kterém přeprava nebo přeprava začíná nebo končí,
 4. poslední plátce DPH použije identifikační číslo pro DPH členského státu, kde končí přeprava nebo přeprava,
 5. poslední plátce DPH byl druhým plátcem DPH označen jako povinný odvést DPH z dodání zboží uskutečněného ve zjednodušeném postupu.