Firemní bankrot – jak a kdy jej vyhlásit?

Service Business.

Každá společnost působící na trhu je vystavena riziku úpadku. Pravidelná platební neschopnost se může stát každému. Může však mít velmi nebezpečnou podobu a pak by měl podnikatel vědět, jak postupovat a kdy podat návrh na konkurz.

Jaký je právní základ pro úpadek?

Právní základ vymezující otázky související mj. s úpadkem společností je zákon ze dne 28. února 2003 Zákon o konkursu a reorganizaci (dále jen zákon). Ustanovení výše uvedeného právního aktu stanoví mj. co tvoří základ úpadku, jak vypadá konkurzní řízení a jaké budou jeho důsledky.

Kdo má právo vyhlásit bankrot?

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení mohou vyhlásit bankrot jak velké společnosti, tak malé společnosti.

čl. 5 sec. 1.Ustanovení zákona se vztahují na podnikatele ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů), pokud zákon nestanoví jinak.

2. Ustanovení zákona se vztahují i ​​na:

 • společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které nevykonávají podnikatelskou činnost;

 • osobní společníci obchodních společností, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým majetkem;

 • společníky partnerské společnosti.

Občanský zákoník naproti tomu zná fyzickou osobu, právnickou osobu a organizační složku (čl. 431 odst. 1 občanského zákoníku), která svým jménem provozuje obchodní nebo profesní činnost. Tato definice se tedy vztahuje i na fyzické osoby, které podnikají v samostatném podnikání.

Kdy podat návrh na konkurz?

Hlavním podnětem pro vyhlášení úpadku společnosti je její platební neschopnost. Nedostatek včasné úhrady však ne vždy povede k prohlášení úpadku. Hodně v této věci závisí na povaze podnikání a na tom, co insolvence způsobuje. Jsou situace, kdy podnikatelé řeší tzv aktuální platební neschopnost, která může nastat v případě prodlení s přijetím platby byť jednoho odběratele dané společnosti, což má za následek nedostatek finančních prostředků na úhradu závazků společnosti vůči jejím dodavatelům.

čl. 12 sec. 1. Soud může návrh na prohlášení konkursu zamítnout, pokud prodlení s plněním závazků nepřesáhne tři měsíce a součet nesplněných závazků nepřesáhne 10 % rozvahové hodnoty podniku dlužníka.

Je proto důležité zachytit okamžik, kdy se z úpadku stane dlouhodobá, trvalá úpadek, který může mít pro společnost mnohem větší negativní důsledky.

Likvidační konkurz nebo vymáhání?

Při prohlášení konkursu je možné navrhnout ukončení řízení ujednáním. Předpokladem pro schválení reorganizačního uspořádání soudem bude především prokázání pravděpodobnosti, že další provoz podniku uspokojí věřitele ve větší míře než jeho likvidace. Vyrovnání může navrhnout jak dlužník, tak věřitel, podle toho, kdo z nich podá u soudu návrh na prohlášení konkursu.

V případě souhlasu s reorganizací zůstává správa majetku v rukou dlužníka, jehož jednání však kontroluje soudní dozorce. Dojde-li však k úpadku v likvidaci, ztrácí dlužník právo spravovat svůj majetek ve prospěch správce konkurzní podstaty.

Důležité!

V případě výlučného vlastnictví fyzických osob ručí vlastník celým svým majetkem (včetně např. domu, bytu, i když nesouvisí s vykonávanou činností) za závazky společnosti.

Jak a kde podat návrh na konkurz?

Prohlášení konkursu se podává podáním přihlášky na ekonomický odbor okresního soudu příslušného podle místa podnikání. Formulář může podat jak sám dlužník, tak každý jeho věřitel, jak stanoví zákon. Podání návrhu na konkurz by se nemělo příliš odkládat, neboť zákon uvádí:

čl. 21 sec. 1. Dlužník je povinen podat u soudu návrh na prohlášení konkursu nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy nastaly důvody pro prohlášení konkursu.

Předpisy rovněž upravují povinné údaje, které by měl návrh na konkurz obsahovat. Aplikace by také měla obsahovat:

 • základní údaje o dlužníkovi: jméno a příjmení, jeho jméno nebo obchodní firma, bydliště nebo sídlo, a je-li dlužníkem společenská nebo právnická osoba - zástupci společnosti nebo právnické osoby a případní likvidátoři a v v případě společnosti jméno a příjmení a bydliště společníků odpovědných za závazky společnosti bez omezení;

 • označení místa, kde se nachází provozovna nebo jiný majetek dlužníka;

 • uvedení okolností odůvodňujících žádost a jejich věrohodnosti;

 • informace, zda je dlužník účastníkem, který se řídí polským právem nebo právem jiného členského státu platebního systému nebo systému vypořádání obchodů s cennými papíry ve smyslu zákona ze dne 24. srpna 2001 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a pravidel dohledu nad těmito systémy (Věstník U. z roku 2010 č. 112, položka 743, ve znění pozdějších předpisů) nebo nezúčastněným subjektem provozujícím interoperabilní systém ve smyslu tohoto zákona;

 • údaj, zda je dlužník veřejnou obchodní společností ve smyslu zákona ze dne 29. července 2005 o veřejné nabídce a podmínkách zavádění finančních nástrojů do organizovaného obchodního systému a o veřejných obchodních společnostech (Sbírka zákonů z roku 2009, č. 185, položka 1439, z roku 2010, č. 167, položka 1129 a z roku 2012, položka 836).

Důležité!

Dlužník je bezpodmínečně povinen spolu s návrhem na konkurs předložit písemné prohlášení o správnosti údajů uvedených v návrhu.

Další doporučení uvedená v zákoně stanoví, že pokud dlužník podá návrh na prohlášení konkursu, měl by dodatečně upřesnit, zda žádá o prohlášení konkursu s možností uzavření reorganizačního opatření, nebo o prohlášení konkursu se zpeněžením jeho majetku. K žádosti by navíc mělo být přiloženo:

Doporučujeme

Úspěchem společnosti jsou spokojení zákazníci – ověřte si, jak je získat a udržet

 • aktuální soupis majetku s odhadním oceněním jeho součástí;

 • rozvahu sestavenou pro účely tohoto řízení nejpozději třicet dnů přede dnem podání žádosti;

 • seznam věřitelů s jejich adresami a výší pohledávek každého z nich a termíny plateb, jakož i seznam zajištění věřitelů na jeho aktiva spolu s daty jejich zřízení;

 • prohlášení o splacení pohledávek nebo jiných dluhů učiněné do šesti měsíců přede dnem podání žádosti;

 • seznam majetkově zavázaných osob vůči dlužníkovi s uvedením jejich adres, s uvedením závazků, data jejich vzniku a výplatních termínů;

 • seznam exekučních titulů a exekučních titulů proti povinnému;

  Online tipy

  Provozujete společnost a máte dotazy?

  Využijte odborných rad Průvodce podnikatele

  Online poradenství pro firmy

 • informace o řízeních o zřízení zástavních práv, zástav, listinných zástav a fiskálních zástav k majetku dlužníka, jakož i jiných věcných břemen podléhajících zápisu do katastru nemovitostí a hypoték, jakož i o dalších soudních nebo správních řízeních týkajících se majetek dlužníka;

 • údaj o místě bydliště zástupců společnosti nebo právnické osoby a případných likvidátorů;

 • návrhy na vyrovnání spolu s návrhy na financování plnění vyrovnání (pokud dlužník počítá s možností vyrovnání);

 • přehled o peněžních tocích za posledních dvanáct měsíců, pokud měl povinnost vést dokumentaci umožňující vyhotovení takového účtu (pokud dlužník počítá s možností uzavření ujednání).

Důležité!

Předkládání příloh k žádosti není povinné, pokud však dlužník nemůže předmětné dokumenty přiložit, měl by uvést důvody jejich nepřiložení a učinit je věrohodnými.

Podá-li naopak návrh na prohlášení konkursu věřitel, měl by svou pohledávku učinit věrohodnou, a pokud žádá o prohlášení konkursu s možností vyrovnání, přiložit návrhy na předběžné vyrovnání.

Jaké jsou důsledky podání návrhu na prohlášení konkurzu?

Samotné podání návrhu na konkurz je začátkem obvykle dlouhé cesty založené především na soudním řízení zahájeném proti dlužníkovi. Dlužník má zpravidla v průběhu řízení právo dále podnikat a měl by plnit své veřejnoprávní povinnosti, tedy zejména ty, které se týkají placení daní a pojistného na sociální zabezpečení. Je však třeba poznamenat, že právo dlužníka pokračovat ve své činnosti může být značně omezeno zajištěním jeho majetku. Jde samozřejmě o ochranu schopnosti splácet případné dluhy vůči věřitelům.

Online tipy

Provozujete společnost a máte dotazy?

Využijte odborných rad Průvodce podnikatele

Online poradenství pro firmy

Po prohlášení konkursu mohou věřitelé uplatňovat své pohledávky vůči dlužníkovi pouze v průběhu konkursního řízení. Majetek dlužníka, včetně majetku, který úpadce nabyl v průběhu konkursního řízení, se stává konkursním majetkem, jehož účelem je uspokojení věřitelů.

Na závěr je třeba zmínit, že v praxi nemůže podat návrh na konkurz každý podnikatel. Rozhoduje o tom soud, který návrh zamítne, pokud je majetek dlužníka příliš malý na pokrytí nákladů soudního řízení. Smyslem prohlášení konkursu je především uspokojení věřitelů a nedostatek majetku to znemožňuje.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!