Důležité daňové lhůty – kdy zaplatit DPH, příjmy a ZUS

Webová Stránka

Každý podnikatel je povinen platit různé daně vč. daně z příjmu, DPH nebo místní daně. Předpisy stanovují konkrétní termíny, kdy musí být daná daň zaplacena, proto by každý podnikatel měl znát všechny důležité daňové termíny. To je nesmírně důležité, protože nezaplacení daně včas má negativní důsledky. Níže popisujeme všechny důležité daňové pojmy!

Základní důležité daňové pojmy

Podnikatelé si podle formy zdanění nebo zda uplatnili DPH započítají další daňové lhůty. Základní daňové pojmy jsou uvedeny v tabulce níže.

Druh povinnosti

Uzávěrka

Povinnosti podle PIT

Vypořádání na daňové kartě

7. den v měsíci za předchozí měsíc

Zúčtování jednorázové částky z evidovaných výnosů

20. den v měsíci za předchozí měsíc

Vypořádání v případě rovné daně nebo daňového sazebníku

20. den v měsíci za předchozí měsíc

Povinnosti podle DPH

Měsíční vyúčtování DPH (JPK_V7M)

25. den v měsíci za předchozí měsíc

Čtvrtletní vypořádání DPH (JPK_V7K)

25. den v měsíci za 1. a 2. měsíc čtvrtletí - evidenční část,

25. den měsíce následujícího po čtvrtletí, kterého se zúčtování týká - evidenční část za třetí čtvrtletí měsíce a deklarační část za celé čtvrtletí

Zasílání souhrnných informací o DPH-EU

25. den v měsíci za měsíc, ve kterém došlo k poskytnutí intrakomunitární služby nebo transakce intrakomunitární služby

Zúčtování DPH z postupu EU VAT OSS poslední den měsíce následujícího po ukončeném čtvrtletí
Zúčtování DPH z dovozního řízení DPH IOSS poslední den v měsíci za předchozí měsíc
Od října 2020 všichni aktivní plátci DPH nepodávají přiznání DPH-7 / VAT-7K ani soubor JPK_VAT, protože tato přiznání byla nahrazena strukturou JPK_V7M (měsíční zúčtování) a JPK_V7K (čtvrtletní zúčtování). Jedná se o rozsáhlé, nové schéma, které se skládá z evidenční a deklarační části – poplatníci tedy nemusí posílat soubory a hlášení samostatně. Od ledna 2020 jsou daňové závazky z titulu DPH, DPPO a DPPO (v případě právnických osob) hrazeny na individuální daňový mikroúčet, jehož číslo je pevné a nemění se ani po změně majetku finančního úřadu.

Důležité daňové lhůty – roční zúčtování

Dodržením důležitých daňových lhůt v průběhu roku je každý poplatník povinen vyúčtovat s úřadem i po skončení roku. V tomto případě jsou také různé daňové lhůty v závislosti na zvolené formě zdanění:

 • PIT-28 by měl být předložen do konce února roku následujícího po zdaňovacím období (v roce 2021 to bylo do 1. března);
 • do 30. dubna roku následujícího po zdaňovacím období se podává daňové přiznání o výši příjmu (nebo ztráty) dosaženého ve zdaňovacím období (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 ). V této lhůtě musíte také uhradit, pokud to vyplývá z podaného daňového přiznání, rozdíl mezi splatnou daní a součtem splatných záloh za rok převedeným na účet finančního úřadu;
 • PID-11 je údaj o příjmech poplatníka, který musí být do 31. ledna za předchozí rok podán pouze elektronicky na finanční úřad a zaměstnancům musí být vystaven do konce února;
 • PIT-4R se podává do 31. ledna;
 • PIT-8AR je splatný do 31. ledna za předchozí rok.

Důležité daňové lhůty - odvody na sociální zabezpečení

Podnikatelé musí pamatovat i na zúčtování s jinými institucemi než finančním úřadem. Jedním z nich je Sociální pojišťovna (ZUS) a termíny vypořádání závisí na faktu o náboru zaměstnanců. Proto:

 • do 10. dne každého měsíce se platí příspěvky za zaměstnavatele, který nezaměstnává zaměstnance;
 • do 15. dne každého měsíce se platí příspěvky za zaměstnance a za zaměstnavatele, který najímá zaměstnance.

Další důležité daňové lhůty

Podnikatel, který začíná podnikat, i ten, kdo už roky podniká sám, má možnost zvolit si nebo změnit formu zdanění. Za tímto účelem je nutné včas odevzdat formulář CEIDG-1 (nebo jeho aktualizaci). Poplatník si může vybrat:

 • 19% sazba daně (paušální daň), sazba daně (17 % a 32 %) nebo paušál - lhůta pro podání CEIDG-1 uplyne 20. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník dosáhl svého prvního příjmu v zdaňovacího období nebo na konci daňového roku, pokud byl první takový výnos dosažen v prosinci daňového roku;
 • daňová karta - termín pro podání CEIDG-1 je 20. ledna nebo před zahájením podnikání.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek! Žádost CEIDG-1 by měla být podána do 7 dnů od okamžiku změny. Obdobná lhůta 7 dnů platí pro podání formuláře DPH-R úřadu, jehož prostřednictvím se podnikatelé registrují k DPH v případě vykonávání zdanitelné činnosti nebo v případě registrace k DPH-EU, pokud uskutečňují plnění se zahraničními entity. Podnikatel může také změnit zdanění formou daňové karty na jiné formy zdanění, k této změně však musí dojít nejpozději 20. ledna zdaňovacího období, ve kterém bude nový formulář uplatňovat. Od 1. ledna 2020 platí také ustanovení o bílé listině plátců DPH. Podle Čl. 22p odstavec. 1 bod 2 zákona o DPZ v situaci, kdy jsou splněny dvě podmínky:

 • kupující provede platbu za fakturu v minimální hodnotě 15 000 PLN na jiný účet, než který je uveden v den převodu v seznamu subjektů uvedených v čl. odstavec 96b. 1 zákona o DPH (tj. bílá listina plátců DPH),
 • prodávající je aktivním plátcem DPH

- kupující nebude oprávněn uznat takový výdaj do daňově uznatelných nákladů. Kupující dále odpovídá společně a nerozdílně s prodávajícím za DPH. Abyste se ochránili před negativními důsledky platby na účet mimo bílou listinu plátců DPH, stačí podat úřadu oznámení ZAW-NR, ve kterém plátce o vzniku takové situace informuje. Lhůta pro účinné podání oznámení je 3 dny ode dne převodu. Protikrizový štít prodloužil lhůtu pro podání oznámení ze 3 na 14 dnů v období epidemického ohrožení a epidemického stavu vyhlášeného v souvislosti s COVID-19.