Výkup vozu na leasing a jeho následný prodej

Služební Poplatek

Podnikatelé stále ochotněji volí jako způsob financování koupě auta leasing. Jedná se o atraktivní formu financování koupě díky tomu, že umožňuje nákup vozidla za zvýhodněných podmínek, často nižších než je tržní cena. Přečtěte si článek a ověřte si, jak zaúčtovat nákup vozu na leasing a jeho následný prodej.

Nákup vozu na leasing na firmu

Koupě automobilu z leasingu na firmu dává podnikateli možnost zapsat nemovitost do evidence dlouhodobého majetku. Poté bude náklad zaúčtován do nákladů prostřednictvím odpisů. Často dochází k situacím, kdy se kupní cena výrazně liší od tržní ceny a nepřesahuje 10 000 PLN. Poté má podnikatel možnost zapsat vozidlo do evidence dlouhodobého majetku a provést jednorázový odpis z důvodu nízké hodnoty vozu. V situaci, kdy koupě automobilu byla pro smíšené použití (bude využíván v podnikání a případně soukromě), pak bude mít podnikatel nárok na částečný odpočet DPH.

Při prodeji služebního vozu by měl být vykázán příjem z podnikatelské činnosti bez ohledu na to, zda k prodeji dojde po měsíci a před nebo po šesti měsících. Důležité je, že takový prodej je považován za dodání zboží za úplatu a je tedy zdaněn sazbou 23 %.

Při prodeji automobilu však může mít podnikatel nárok na odpočet zbývající částky DPH z nákupní faktury prostřednictvím úpravy daně na vstupu provedené dle ust. 90b zákona o DPH. V případě motorových vozidel s počáteční hodnotou nepřesahující 15 000 PLN je opravné období pouze 12 měsíců. Při prodeji automobilu po uplynutí jednoho roku od konce měsíce, kdy je automobil pronajat, tedy poplatník na takovou opravu mít nárok nebude.

Je třeba poznamenat, že pokud podnikatel neměl právo na odpočet DPH z nákupu vozidla, např. nákup byl proveden na fakturu, pak převod majetku pro soukromé účely nemá za následek DPH. Prodej takto svolávaného vozidla tedy nebude podléhat DPH. Nicméně, podle Čl. 10 sec. 2 bod 3 zákona o dani z přidané hodnoty, úplatný prodej dříve vyřazeného dlouhodobého majetku nepovede k příjmu z ekonomické činnosti pouze v případě, že k prodeji dojde po 6 letech od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vozidlo vyřazena z majetku společnosti.

Pronájem vozu pro soukromou osobu

Podnikatel si může pořídit i automobil, který je na firemní leasing, tedy mimo podnikatelskou činnost. Takové rozhodnutí způsobí, že automobil není zařazen do majetku podniku poplatníka. Prodej takového vozidla tedy nepodléhá DPH.

Fyzická osoba, která pořizuje osobní automobil od jiné soukromé osoby, je povinna vypořádat daň z občanskoprávních obchodů (KCP) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Kupující má 14 dnů na odevzdání správně vyplněného formuláře PCC-3 svému finančnímu úřadu a na zaplacení daně na účet tohoto úřadu. V případě uzavření smlouvy o koupi a prodeji movité věci (včetně vozidla) je sazba daně 2 % z tržní hodnoty předmětu plnění. V případě nákupu na fakturu od leasingové společnosti odpadá nutnost vypořádání PCC.

Za této situace je třeba zdůraznit, že v souladu s ustanovením nebude po splnění určitých podmínek prodej automobilu zakoupeného na leasing soukromě předmětem daně z příjmů. Podle Čl. 10 sec. 1 bod 8 písm.d zákona o DPZ je zdrojem příjmů úplatný prodej jiných věcí, pokud k úplatnému prodeji nedochází v rámci ekonomické činnosti a byl uskutečněn do šesti měsíců od konce měsíce, ve kterém došlo k pořízení odehrál se. S prodejem tedy stačí počkat 6 měsíců.

Začněte bezplatnou 30denní zkušební dobu bez jakýchkoliv podmínek!

Argumentem potvrzujícím tezi je stanovisko ministra financí v individuálním výkladu ze dne 25. února 2016, č. DD9.8220.2.56.2016.KZU. Žadatel podnikající se obrátil na úřad s dotazem: bude prodej automobilu koupeného pro soukromé účely (nezapsaného v evidenci dlouhodobého majetku) po uplynutí alespoň 6 měsíců od jeho koupě předmětem daně z příjmu?

V reakci na to úřad zaujal stanovisko: (...) jelikož automobil zakoupený po skončení leasingové smlouvy nebude Zájemcem využíván k podnikatelské činnosti a nebude zahrnut do majetku společnosti uvedeného v čl. 14 sec. 2 bod 1 zákona nebude příjem dosažený prodejem tohoto automobilu příjmem z podnikatelské činnosti. Příjmy z prodeje tohoto vozu by měly být kvalifikovány jako zdroj příjmů uvedený v čl. 10 sec. 1 bod 8 písm. d) zákona, tedy k prodeji věcí za úplatu. V situaci, kdy k prodeji automobilu došlo po šesti měsících od konce měsíce, ve kterém byl zakoupen, daňová povinnost Žadateli nevznikne.

Je však třeba zdůraznit, že tato problematika byla v minulosti předmětem sporu mezi finančními úřady, které naznačují, že zvýhodněné podmínky nákupu automobilu na leasing má pouze nájemce, tedy podnikatel, nikoli Přirozený člověk. Každý prodej vozidla, které bylo dříve využíváno k podnikatelské činnosti na základě smlouvy o operativním leasingu a po jeho koupi soukromě využíváno podnikatelem, má za následek generování příjmů v podnikání. Výnos by tedy měl být vykázán, pokud je automobil prodán do 6 let od vyřazení z majetku nebo likvidace podnikatelské činnosti. Toto stanovisko potvrdil ředitel Daňové komory v Bydhošti individuálním rozhodnutím ze dne 23. listopadu 2011 (ITPB1 / 415-926 / 11 / AK) a ředitel Daňové komory v Poznani usnesením ze dne 6. 2012 (č.ILPB1 / 415-803 / 12-4 / AG).

Suma sumárum, nákup vozu na leasing soukromé osobě a jeho následný prodej nelze z pohledu daně z příjmu jednoznačně posoudit. Tato otázka byla v minulosti předmětem mnoha sporů. Podnikatel má tedy možnost požádat ve svém konkrétním případě o individuální výklad k potvrzení svého postoje.