Uzavření zúčtovacího období – co by měl podnikatel vědět

Služební Poplatek

Podnikatelské subjekty jsou povinny vypočítat všechny druhy daňových povinností a vést účetní záznamy pro případ kontroly. Jak by měl vypadat konec zúčtovacího období? Jaká prohlášení učinit? Kdy je daň splatná? Jaké doklady si mám připravit pro řádné uzavření účetního období? Vysvětlujeme níže.

Uzavření zúčtovacího období - zúčtování daní a sociálního zabezpečení

prohlášení ZUS DRA

Závazky vůči ZUS by měly být regulovány na měsíční bázi. Lhůta pro vypořádání daňových povinností je zde irelevantní. Podnikatel, který nezaměstnává zaměstnance, je povinen podat prohlášení ZUS DRA a platit příspěvky do 10. dne v měsíci za předchozí měsíc, tj. příspěvky za leden by měly být uhrazeny do 10. února. Pokud společnost zaměstnává zaměstnance, prodlužuje se tato lhůta do 15. dne v měsíci.

Důležité!

Pokud podnikatel nezaměstnává zaměstnance a platí odvody z minimálního základu, pak je povinen podat pouze první přiznání (za celé období). Další se nemusí předkládat, dokud nedojde ke změnám, např. v kódu pojištění.

Záloha na daň z příjmu

Podnikající subjekty jsou povinny vypočítat a zaplatit daň z příjmu:

 • 20. den v měsíci za předchozí měsíc s měsíčním zúčtováním;

 • K 20. dni měsíce následujícího po daném čtvrtletí pro čtvrtletní zúčtování.

Podnikatelé nejsou povinni podávat pravidelné (měsíční nebo čtvrtletní) přiznání PIT-5 k zálohové dani z příjmu. Tato povinnost byla zrušena v roce 2007. Stačí tedy, aby daň vyplývající z výpočtu pravidelné zálohy na DPPO zaplatili na účet úřadu. Splatné zálohy a platby jsou uvedeny pouze v ročních daňových přiznáních, které se liší v závislosti na formě zdanění:

 • obecná pravidla - PIT-36 - odevzdejte do konce dubna za předchozí rok;

 • paušální daň - PIT-36L - odevzdejte do konce dubna za předchozí rok;

 • paušální částka k evidovaným tržbám - DPPO-28 - se podává do konce ledna za předchozí rok.

Záloha na daň z příjmu zaměstnanců PID-4

Zálohy na daň z příjmu zaměstnanců by měly být také vypočteny a uhrazeny do 20. dne v měsíci za předchozí měsíc. Stejně jako v případě zálohových plateb není podnikatel povinen podávat finančnímu úřadu periodická hlášení. Veškeré zálohy na daň z příjmu zaměstnanců musí být uvedeny v ročním přiznání PIT-4R, které je třeba odevzdat do konce ledna za předchozí rok.

Souhrnné informace o DPH v EU

Poplatníci provádějící transakce uvnitř Společenství:

 • intrakomunitární pořízení zboží (WNT),
 • intrakomunitární dodání zboží (WDT),
 • intrakomunitární poskytování služeb.

- jsou zpravidla povinni předkládat pravidelné souhrnné informace. Přiznání k DPH-EU v elektronické podobě je nutné podat úřadu do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla intrakomunitární transakce uzavřena. protože toto přiznání se podává pouze za měsíční období.

Přiznání DPH-7 nebo VAT-7K

Aktivní plátci DPH jsou povinni podávat přiznání k DPH po skončení zúčtovacího období. V případě měsíčního zúčtování bude vhodný formulář DPH-7, který je nutné odevzdat finančnímu úřadu a zaplatit do 25. dne v měsíci za předchozí měsíc. Pro čtvrtletní zúčtování je třeba přiznání k DPH-7K podat do 25. dne měsíce následujícího po daném čtvrtletí. Důležité je, že daňoví poplatníci na to často zapomínají, že přiznání DPH-7 a VAT-7K je možné zasílat elektronicky bez elektronického podpisu. Někteří plátci daně jsou navíc povinni zasílat přiznání k DPH elektronicky, když:

 • jsou povinni se registrovat jako plátci DPH v EU;

 • jsou dodavateli zboží nebo poskytují služby, u kterých je plátcem daně zákazník podle čl. 17 sec. 1 body 7 a 8 a kupující tohoto zboží nebo služeb (účastníci obchodování s přenesením daňové povinnosti);

 • jsou povinni v souladu s čl. 45ba zákona ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob nebo čl. 27 sec. c) zákona ze dne 15. února 1992 o dani z příjmů právnických osob pro podávání přiznání, informací a ročního výpočtu daně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

Důležité!

Přiznání DPH-7 a VAT-7K je nutné podat také v případě, že v daném období neproběhly žádné prodeje ani nákupy (nulové prohlášení).

Uzavření zúčtovacího období - doklady a prohlášení

Uzavření účetního období obnáší i přípravu všech potřebných dokladů, které by měly být uschovány pro případ případných kontrol. Poplatník by měl vyplnit:

 1. veškeré doklady související s tržbami za dané období (měsíc, čtvrtletí) - prodejní faktury, zálohové a konečné faktury, opravné faktury, tiskové sestavy pokladních sestav (denní a měsíční) atd.;

 2. interní evidence – příjmy i náklady;

 3. odpisy dlouhodobého majetku a nehmotného majetku za dané období;

 4. mzdy, smlouvy, účty atd., kdy firma najímá zaměstnance (na HR dokumenty);

 5. výpisy z evidence DPH, kdy je podnikatel plátcem DPH;

 6. výtisky knih - KPiR (pro zdanění podle obecných zásad nebo DPH) nebo evidence výnosů (pro paušální zdanění);

 7. evidence ujetých kilometrů vozidla pro účely PIT a evidence souvisejících nákladů;

 8. evidence najetých kilometrů vozidla pro účely DPH.

Výše uvedené dokumenty by měly být uloženy v chronologickém pořadí podle dat spolu s dokumenty potvrzujícími výdaje. Výnosové a nákladové doklady po skončení daného období musí být očíslovány v souladu s číslováním uvedeným v KPiR (viditelné na tiskovém výstupu KPiR za dané období) - nejlépe červeně, v pravém horním rohu. Pokud má firma velké množství účetních dokladů, je dobrým řešením ukládat doklady za každé období do samostatného pořadače nebo složky – uzavření účetního období bude mnohem jednodušší.